23 Cdo 563/2011
Datum rozhodnutí: 30.03.2011
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.
23 Cdo 563/2011

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška v právní věci žalobkyně České účetní rady , se sídlem v Praze 3, Žižkov, Olšanská 2643/1A, identifikační číslo osoby 26983567, organizační složky Krajského regionálního centra Zlínského kraje, IČ 26983567, proti žalované M Computers, s. r. o. , se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati č. 398, o určení neplatnosti smlouvy, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 41 C 39/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 26. února 2010, č. j. 59 Co 9/2010-48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, usnesením ze dne 26. února 2010, č. j. 59 Co 9/2010-48, zrušil usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 29. října 2009, č. j. 41 C 39/2009-13, kterým byl odmítnut návrh žalobkyně na zahájení řízení ze dne 31. května 2009, a řízení zastavil; zároveň rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně dovolání.
Protože žalobkyně nebyla v době podání dovolání zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že za ni jedná osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o.s.ř.) a podání nemá náležitosti dovolání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 3. ledna 2011 č. j. 41 C 39/2009-95, jež bylo žalobkyni doručeno dne 6.1.2011, vyzvána k odstranění vad svého podání. Současně byla poučena o tom, že musí být zastoupena advokátem či notářem nebo osobou s právnickým vzděláním uvedenou v § 21 o. s. ř. Soud prvního stupně uložil dovolatelce odstranění vad podání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení a upozornil ji na možné následky nečinnosti. Dovolatelka vytýkané nedostatky neodstranila.
Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v § 241 odst. 1 o.s.ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní službu (advokátem), jestliže sám nemá právnické vzdělání. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. nepřipouští.
Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.
Podle § 103 o.s.ř.(§ 243c odst. 1 o.s.ř.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky za nichž může jednat ve věci - podmínky řízení.
Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.
Protože v dané věci dovolatelka ani na výzvu soudu neodstranila vady podání a nedostatek povinného zastoupení a dovolatelka sama nemá právnické vzdělání, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 104 odst. 2 o.s.ř. dovolací řízení zastavil.
O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř., když žalované žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2011

JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu