23 Cdo 54/2010
Datum rozhodnutí: 21.03.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
23 Cdo 54/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně FDT (CZ), s.r.o., se sídlem v Praze 6, Na Břevnovské pláni 71, PSČ 169 00, IČ 250 69 209, zastoupené JUDr. Karlem Schusterem, advokátem se sídlem v Praze 2, Gorazdova 15, proti žalované TESTA s.r.o., se sídlem v Letohradě, Šedivská 838, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 561 51, IČ 601 09 360, zastoupené JUDr. Josefem Cupkou, advokátem se sídlem v Praze 2, Šafaříkova 7, o zaplacení 153 701,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp.zn. 10 C 202/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. září 2009, č.j. 38 Co 110/2009-201, takto:

I. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. července 2010, č.j. 23 Cdo 54/2010 220, se ve výroku opravuje takto:
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. září 2009, č.j. 38 Co 110/2009-201, se zrušuje v části týkající se úroků z prodlení, a věc se v tomto rozsahu vrací Krajskému soudu v Hradci Králové k dalšímu řízení.
II. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. července 2010, č.j. 23 Cdo 54/2010 220, v odůvodnění rozsudku v odstavci
Z výše uvedených důvodů není možno považovat rozhodnutí odvolacího soudu za správné, bylo-li učiněno v rozporu s hmotným právem, a proto dovolací soud rozsudek odvolacího soudu podle ustanovení § 243b odst. 2 věty za středníkem o. s. ř. zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 o. s. ř.).

se opravuje takto:
Z výše uvedených důvodů není možno považovat rozhodnutí odvolacího soudu v napadeném rozsahu, týkajícím se úroků z prodlení, za správné, bylo-li učiněno v rozporu s hmotným právem, a proto dovolací soud rozsudek odvolacího soudu podle ustanovení § 243b odst. 2 věty za středníkem o. s. ř. v rozsahu týkajícím se úroků z prodlení zrušil a věc vrátil v tomto rozsahu odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 o. s. ř.).

O d ů v o d n ě n í:

Ve smyslu § 164 a ve spojení s § 167 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě v rozhodnutí opravit kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.
Podáním Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3.2.2011, došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 16.2.2011, upozornila předsedkyně senátu, že ve výroku rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. července 2010, č.j. 23 Cdo 54/2010 220, došlo ke zřejmé nesprávnosti v rozhodnutí.
Při písemném vyhotovení rozsudku došlo k chybě, když ve výroku bylo chybně uvedeno, že Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. září 2009, č.j. 38 Co 110/2009-201, se zrušuje, a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. , byť ve skutečnosti Nejvyšší soud přezkoumával rozsudek odvolacího soudu jen v napadeném rozsahu, týkajícím se úroků z prodlení, jak vyplývá i z jeho odůvodnění na straně 2, předposlední odstavec a na straně 4, odstavec 2. S touto zřejmou nesprávností výroku rozsudku byla spojena i zřejmá nesprávnost odůvodnění rozhodnutí na straně 5, odstavec 3.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 167 a § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. března 2011

JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu