23 Cdo 5182/2008
Datum rozhodnutí: 23.04.2009
Dotčené předpisy:

23 Cdo 5182/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobce C. V., zast. Mgr. T. Z., advokátem, proti žalované H. C. R., s. r. o., zast. Mgr. Ing. M. P., advokátem, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 Cm 54/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 9. června 2008, č. j. 8 Cmo 436/2007-105, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci k rukám Mgr. T. Z., advokáta, na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.034,50 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 9. června 2008, č. j. 8 Cmo 436/2007-105, změnil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. září 2007, č. j. 37 Cm 54/2006-73 ve věci samé tak, že zrušil rozhodčí nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydaný dne 21. listopadu 2005 pod sp. zn. Rsp 126/05, a rozhodl o náhradě nákladů před soudy obou stupňů tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně částku 10.502,75 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho právního zástupce a dále je žalovaná povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 13.924,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho právního zástupce.


Dovoláním ze dne 7. října 2008 napadla žalovaná výše uvedený rozsudek odvolacího soudu v jeho měnícím výroku o věci samé (odst. I výroku) a navrhla, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.


Podáním ze dne 21. listopadu 2008 se k dovolání vyjádřil žalobce, v němž vyvracel námitky dovolatele, a závěrem navrhl, aby dovolací soud dovolání žalované zamítl.


Podáním ze dne 19. března 2009 vzala žalovaná prostřednictvím svého právního zástupce své dovolání zpět.


Podle § 243b odst. 5 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) s ohledem na shora uvedený procesní úkon žalované (dovolatele) dovolací řízení podle ust. § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o. s. ř. a je odůvodněn tím, že žalovaná, která zavinila zastavení dovolacího řízení, je povinna zaplatit žalobci náklady dovolacího řízení vzniklé v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím právního zástupce, a to k rukám jeho právního zástupce (§ 149 odst. 1 o. s. ř.). Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 3.034,50 Kč (§ 2 odst. 1, § 8 ve spojení s ustanovením § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a DPH dle § 137 odst. 3 o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 23. dubna 2009


JUDr. Ing. Jan Hušek


předseda senátu