23 Cdo 5165/2009
Datum rozhodnutí: 18.03.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.23 Cdo 5165/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně
GE Money Auto, a. s.,
se sídlem v Praze 4, Vyskočilova č. 1422/1a, PSČ 140 00, IČ 601 12 743, zastoupené JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská č. 15, PSČ 500 02, proti žalované
I. H.,
zastoupené Mgr. Františkem Šejnostem, advokátem se sídlem v Praze 2, Pod Slovany č. 12, PSČ 128 00, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 30 C 269/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. března 2009 č. j. 28 Co 600/2008 - 109, takto :


I. Dovolací řízení
se zastavuje
.

II. Žádný z účastníků
nemá právo
na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. března 2009 č. j. 28 Co 600/2008-109 podala žalovaná dovolání.

Podáním ze dne 18. ledna 2010 došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 3. února 2010 vzala žalovaná dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za situace, kdy si účastníci v dohodě o narovnání ze dne 26. 12. 2009 ve znění dodatku ze dne 14. 1. 2010 sjednali, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. března 2010

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á předsedkyně senátu