23 Cdo 4929/2009
Datum rozhodnutí: 04.05.2010
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
23 Cdo 4929/2009

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Kateřinou Hornochovou ve věci žalobkyně EURO-DOMUS, s. r. o., se sídlem v Praze 2, Mánesova č. 11/310, PSČ 120 00, IČ 49681834, zastoupené JUDr. Františkem Kosíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova č. 30, proti žalované JILSKÁ, s. r. o. , se sídlem v Praze 5, U Kříže č. 1/611, PSČ 158 00, IČ 63981297, zastoupené Mgr. Ing. Markem Švehlíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Platnéřská, č. 2, PSČ 110 00, o zaplacení částky 5,186.906,82 Kč, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 Cm 47/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. června 2009, č. j. 3 Cmo 57/2009-176, takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. března 2010, č.j. 23 Cdo 4929/2009-208, se opravuje v označení zástupce žalobce tak, že před jeho jménem a příjmením se doplňuje JUDr. .

O d ů v o d n ě n í:

Podle článku II bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., obsahujícího přechodná ustanovení k novele občanského soudního řádu provedené tímto zákonem, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (t. j. před 1.7.2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. S ohledem na den, kdy bylo vydáno rozhodnutí odvolacího soudu (16.6.2009), bylo tedy v řízení o dovolání postupováno podle občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále opět jen o. s. ř. ).
Ve smyslu § 164 o. s. ř. je namístě opravit v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozsudku.
Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) dne 27.4.2010 upozornila soudkyně Městského soudu v Praze, že v záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. března 2010, č.j. 23 Cdo 4929/2009-208, je nesprávně označen právní zástupce žalobkyně s tím, že uvedený má titul JUDr. .
Při písemném vyhotovení rozsudku došlo k chybě, když v záhlaví rozsudku byl právní zástupce žalobkyně označen bez titulu JUDr.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozsudku.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. května 2010


JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu