23 Cdo 4868/2010
Datum rozhodnutí: 21.03.2012
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
23 Cdo 4868/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. a JUDr. Zdeňka Dese, ve věci žalobkyně KONEKTA-SAP, s. r. o., se sídlem v Hlučíně, Rovniny č. 9, PSČ 748 01, IČO 25360680, jednající společníkem Ing. Martinem Strakošem, bytem v Hlučíně, Zahradní č. 29, zastoupené JUDr. Zdeňkem Mičanem, advokátem se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici č. 50, PSČ 741 01, proti žalovanému M. P., zastoupenému Mgr. Lukášem Seibertem, advokátem se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Na Hradbách č. 16, PSČ 702 00, o zaplacení 1,777.032,- Kč, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod. sp. zn. 15 Cm 216/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. června 2010, č. j. 5 Cmo 154/2009-146, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 15. června 20010, č. j. 5 Cmo 154/2009-146, ve smyslu ust. § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil odvolací řízení proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. listopadu 2008, č. j. 15 Cm 216/2007 97, ve znění opravného usnesení ze dne 9. března 2010, č. j. 15 Cm 216/2007 142, kterým byla zamítnuta žaloba na zaplacení částky 1,777.032,- Kč. Žalobkyně nedoložila plnou moc udělenou advokátovi, který sepsal odvolání, k zastupování v odvolacím řízení společníkem, jenž ve smyslu § 131a odst. 1 obch. zák. podal žalobu. Tento nedostatek nebyl v odvolacím řízení odstraněn.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, ve kterém namítá, že plná moc byla podepsána jednatelem, který byl současně společníkem žalobkyně a řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Měl vážné zdravotní problémy a nebyl ve stanovené lhůtě schopný odstranit vady odvolání.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o. s. ř. a k tomu oprávněným subjektem (žalobkyní), dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Za podmínek stanovených ustanovením § 237 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozhodnutí ve věci samé. Rozhodnutím ve věci samé je rozhodnutí o předmětu řízení, pro nějž se řízení vede. Jde-li o spor mezi účastníky, kteří proti sobě stojí v postavení žalobce a žalovaný, je věcí samou nárok uplatněný v žalobě. Dovoláním napadeným usnesením však odvolací soud nerozhodoval o žalobcem uplatněném nároku 1,777.032,-Kč, nýbrž o zastavení odvolacího řízení ve smyslu ust. § 104 odst. 2 o. s. ř. Přípustnost dovolání proto nelze posoudit podle ustanovení § 237 o. s. ř.
Protože napadené usnesení odvolacího soudu je svou povahou rozhodnutím nemeritorním, bylo namístě posoudit přípustnost dovolání podle ustanovení § 239 o. s. ř. Toto ustanovení sice přiznává účastníku možnost podat dovolání proti nemeritornímu rozhodnutí odvolacího soudu, ovšem v případech, které jsou zde ve výčtu výslovně uvedeny. Usnesení, jímž bylo rozhodnuto o zastavení odvolacího řízení podle § 104 odst. 2 o. s. ř. ve výčtu uvedeno není; nelze proto přípustnost dovolání v dané věci podle ustanovení § 239 o. s. ř. dovodit.
Lze uzavřít, že dovolání žalobce není přípustné podle § 237 o. s. ř. ani podle § 239 o. s. ř. či ostatních ustanovení o. s. ř. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. jako nepřípustné bez jednání odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovanému, který měl v dovolacím řízení plný úspěch a který by tak měl právo na náhradu účelně vynaložených nákladů tohoto řízení (srov. § 142 odst. 1 o. s. ř.), v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. března 2012


JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu