23 Cdo 4788/2016
Datum rozhodnutí: 10.08.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
23 Cdo 4788/2016
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Kateřinou Hornochovou ve věci žalobkyně Stavby Technologic s.r.o. (dříve Stavby COMPLET Technologic s.r.o.), se sídlem v Ostravě, Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, PSČ 709 00, IČO 28627156, zastoupené Mgr. Pavlem Szkanderou, advokátem, se sídlem ve Frýdku-Místku, Svatoplukova 1209, PSČ 738 01, proti žalované REA INVEST a.s. , se sídlem v Ostravě Vítkovicích, Erbenova 293/19, Vítkovice, PSČ 703 00, IČO 25846183, zastoupené JUDr. Františkem Kubínem, advokátem, se sídlem v Havířově, Zákostelní 725/16 (dříve Dlouhá třída 461/3), PSČ 736 01, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 17 Cm 92/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. února 2016, č. j. 5 Cmo 4/2016-66, ve znění opravného usnesení ze dne 30. března 2016, č. j. 5 Cmo 4/2016-79, takto:

I. V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. května 2016, č. j. 23 Cdo 4788/2016-111, se opravuje obchodní firma žalobkyně tak, že místo Stavby COMPLET Technologic s.r.o. má být správně uvedeno:
Stavby Technologic s.r.o. (dříve Stavby COMPLET Technologic s.r.o.)
2) Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. května 2016, č. j. 23 Cdo 4788/2016-111, se opravuje o lhůtu plnění tak, že za část výroku částku 2 178 Kč se vkládá do tří dnů od právní moci tohoto usnesení .

O d ů v o d n ě n í:Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě opravit v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.
Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) dne 18. 7. 2017 upozornila soudkyně Krajského soudu v Brně na zřejmou nesprávnost výroku II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. května 2016, č. j. 23 Cdo 4788/2016-111, spočívající v chybějícím určení lhůty pro zaplacení náhrady nákladů řízení. Zároveň podala návrh na vydání opravného usnesení.
Při písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. května 2016, č. j. 23 Cdo 4788/2016-111, došlo ke zřejmé nesprávnosti, kdy ve výroku II. tohoto usnesení bylo opomenuto vypsání lhůty pro zaplacení náhrady nákladů řízení a v záhlaví nebyla správně označena obchodní firma žalobkyně.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 243b o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného usnesení.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. srpna 2017

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á předsedkyně senátu