23 Cdo 4222/2013
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.23 Cdo 4222/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobkyně D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. , se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1481/4, identifikační číslo osoby 61860701, zastoupené Mgr. Pavlem Gécim, advokátem, se sídlem v Praze 7, U Studánky 3, proti žalovanému P. J. , o zaplacení částky 2.732,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 11 C 257/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. srpna 2013, č. j. 13 Co 328/2013-41, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně odvolání žalovaného proti výrokům I. a II. rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 30. května 2013, č. j. 11 C 257/2012-33, pokud jimi bylo rozhodnuto o lhůtě plnění, odmítl (bod I. výroku), a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (bod II. výroku).
Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, přičemž při jeho podání nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil (a netvrdil), že má právnické vzdělání. Soud prvního stupně usnesením ze dne 17. října 2013, č. j. 11 C 257/2012-45, doručeným dne 1. listopadu 2013, vyzval žalovaného k odstranění nedostatku povinného zastoupení s tím, že nebude-li v určené lhůtě nedostatek odstraněn, soud dovolací řízení zastaví. Ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalovaného podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. ledna 2014
JUDr. Pavel H o r á k , Ph.D. předseda senátu