23 Cdo 4192/2008
Datum rozhodnutí: 25.02.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
23 Cdo 4192/2008


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně GLOBAL CAPITAL s.r.o. , se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Blanická 25/922, PSČ 120 00, identifikační číslo 25839900, zastoupené JUDr. Dagmar Císařovskou, advokátkou, se sídlem v Praze 5, Na Hřebenkách 12/1882, proti žalovanému D. M. , zastoupenému Mgr. Pavlem Hubálkem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Pod Višňovkou 1661, o zaplacení 200 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 46 Cm 65/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. dubna 2008, č. j. 3 Cmo 432/2007-59, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. února 2011, č.j. 23 Cdo 4192/2008 108, se ve výroku opravuje takto:
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. dubna 2008, č. j. 3 Cmo 432/2007-59, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve smyslu § 164 a ve spojení s § 167 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě v rozhodnutí opravit kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.
Podáním Krajského soudu v Praze ze dne 11.3.2011, došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 16.3.2011, upozornila samosoudkyně daného soudu, že ve výroku rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. února 2011, č.j. 23 Cdo 4192/2008 108, došlo ke zřejmé nesprávnosti v rozhodnutí.
Při písemném vyhotovení rozsudku došlo k chybě, když ve výroku bylo chybně uvedeno, že Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. dubna 2008, č. j. 3 Cmo 432/2007-59, se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Praze k dalšímu řízení. , byť ve skutečnosti Nejvyšší soud po zrušení uvedeného rozsudku Vrchního soudu v Praze vrátil věc k dalšímu řízení tomuto soudu, jak vyplývá i z posledního odstavce odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 167 a § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 27. dubna 2011


JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu