23 Cdo 4172/2008
Datum rozhodnutí: 07.10.2010
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Cdo 4172/2008-


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ing. Janem Huškem v právní věci žalobkyně
GE Money Auto, a. s.
, se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, IČ: 601 12 743, zast. JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, proti žalovanému
V. P.
, zast. JUDr. Zuzanou Zlatohlávkovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Riegrovo nám. 1493, o zaplacení 223.000,- Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 20 C 29/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. května 2008, č. j. 25 Co 114/2008-280, o opravě rozsudku, takto:


V záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 8. 2010, č. j. 23 Cdo 4172/2008-310,
se
příjmení právního zástupce žalobkyně uvedené jako JUDr. M.
N.
, advokát se sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15
nahrazuje
správným JUDr. M.
N.
, advokát se sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15 .

O d ů v o d n ě n í :


V písemném vyhotovení shora specifikovaného rozsudku Nejvyššího soudu České republiky, jímž bylo dovolání směřující proti odst. II výroku rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. května 2008, č. j. 25 Co 114/2008-280, jímž byl rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 15. ledna 2008, č. j. 20 C 29/2004-249, ve věci samé potvrzen, zamítnuto, dále dovolání směřující proti odst. III. výroku rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. května 2008, č. j. 25 Co 114/2008-280, jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení tak, že žalovaný je povinen na jejich náhradu žalobkyni zaplatit částku 50.646,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jejího advokáta, odmítnuto, a konečně rozhodnuto o náhradě nákladů dovolacího řízení

tak, že

žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 21.180,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího advokáta JUDr. Miroslava Nypla, došlo v záhlaví rozsudku k chybě při psaní příjmení uvedeného advokáta žalobkyně, když místo
JUDr. M. Nl
bylo nesprávně uvedeno
JUDr.M. N.
.

Protože jde o zjevnou nesprávnost, byla tato chyba v záhlaví citovaného rozsudku postupem podle § 243c odst. 1 a § 164 o.s.ř. napravena.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 7. října 2010

JUDr. Ing. Jan H u š e k
předseda senátu