23 Cdo 4166/2010
Datum rozhodnutí: 06.08.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
23 Cdo 4166/2010

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou JUDr. Ing. Janem Huškem v právní věci žalobce ARX CZ spol. s r. o., se sídlem Hradec Králové, ul. Akademika Heyrovského 1178, identifikační číslo 25 91 99 62, zastoupeného JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem se sídlem ul. 28. října 1001/3, Praha 1, proti žalované Česká pojišťovna, a. s., se sídlem Praha 1, Spálená 16, identifikační číslo 45 27 29 56, o zaplacení 12,472.185,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 36 Cm 335/2000, o opravě rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2012, č. j. 23 Cdo 4166/2010-520, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2012, č. j. 23 Cdo 4166/2010-520, se ve výroku opravuje tak, že je doplňován rozsah, v němž se zrušuje rozhodnutí odvolacího soudu a soudu prvního stupně a tento výrok po opravě zní:
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 5. 2010, č. j. 9 Cmo 94/2010-481 , se zrušuje v části, v níž byl potvrzen výrok II. soudu prvního stupně, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení 5,737.205,- Kč s příslušenstvím včetně souvisejícího výroku o nákladech řízení a v tomto rozsahu, tj. ve výroku II., se zrušuje i rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 7. 2008, č. j. 335/2000-418, včetně příslušného výroku o nákladech řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V písemném odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2012, č. j. 23 Cdo 4166/2010-520, nebyl chybně uveden rozsah, v němž jsou uvedená rozhodnutí zrušována, přičemž tato skutečnost je zřejmá z odůvodnění rozhodnutí dovolacího soudu, a to s ohledem na vymezený rozsah dovolacího přezkumu. V souvislosti s touto opravou bylo třeba doplnit výrok i o zrušení příslušných výroků o nákladech řízení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zřejmou nesprávnost, je namístě ji opravit postupem dle ustanovení § 246b o. s. ř. v návaznosti na ustanovení § 164 o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 6. srpna 2013
JUDr. Ing. Jan Hušek
předseda senátu