23 Cdo 4085/2013
Datum rozhodnutí: 11.08.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Cdo 4085/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Horákem, Ph.D. ve věci žalobce Ing. arch. M. Š. , zastoupeného Mgr. Petrem Dokládalem, advokátem, se sídlem v Brně, Zvonařka 408/16, za účasti vedlejšího účastníka FREEDOMKY s.r.o., se sídlem v Brně, Pekařská 400/7, identifikační číslo osoby 29223083, na straně žalobce, proti žalovaným 1) DOMESTAV s.r.o. , se sídlem v Brně, Špitálka 91/23, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 63479711, a 2) DOMESTAV PLUS s.r.o. , se sídlem v Brně, Špitálka 91/23, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 25343050, oběma zastoupeným Mgr. Robertem Cholenským, advokátem, se sídlem v Brně, Bolzanova 461/5, o ochranu autorských a průmyslových práv, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 21 Cm 29/2011, o dovolání žalovaných proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. srpna 2013, č. j. 3 Cmo 125/2013-230, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2014, č. j. 23 Cdo 4085/2013-244, se opravuje tak, že v záhlaví se doplňuje za účasti vedlejšího účastníka FREEDOMKY s.r.o., se sídlem v Brně, Pekařská 400/7, identifikační číslo osoby 29223083, na straně žalobce . O d ů v o d n ě n í:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2014, č. j. 23 Cdo 4085/2013-244, je postiženo zjevnou nesprávností spočívající v tom, že v záhlaví rozhodnutí nebyl uveden vedlejší účastník na straně žalobce.
Podle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Jelikož jde o zjevnou nesprávnost ve smyslu ustanovení § 164 o. s. ř., bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. srpna 2014

JUDr. Pavel H o r á k, Ph.D.
předseda senátu