23 Cdo 4026/2007
Datum rozhodnutí: 02.01.2010
Dotčené předpisy:
23 Cdo 4026/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně Č. r. M. f., proti žalované M. S. P., a. s., o zaplacení částky 1,794.251,37 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 44 Cm 93/99, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. prosince 2000, č. j. 9 Cmo 911/2000-84, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. prosince 2009, č. j. 23 Cdo 4026/2007-126, se v záhlaví opravuje tak, že za označením žalované se vypouští slova zastoupené JUDr. R. P., advokátem .

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným usnesením Nejvyšší soud České republiky (dále též jen Nejvyšší soud ) rozhodl tak, že usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. prosince 2000, č. j. 9 Cmo 911/2000-84, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. V záhlaví usnesení uvedl, v souladu s obsahem spisu, že žalovaná je zastoupena JUDr. R. P., advokátem, který podal jménem žalované dovolání.

Vrchní soud v Praze přípisem ze dne 6. 1. 2010 Nejvyššímu soudu sdělil, že JUDr. R. P. je soudcem. Ze seznamu advokátů České advokátní komory Nejvyšší soud zjistil, že JUDr. R. P. má pozastaven výkon advokacie.

Protože za tohoto stavu je údaj o zastoupení žalované advokátem JUDr. R. P. v dovolacím řízení zjevně nesprávným, vydal Nejvyšší soud v souladu s ustanoveními § 243c odst. 1 a 164 občanského soudního řádu toto usnesení, jímž uvedenou nesprávnost odstranil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. ledna 2010

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu