23 Cdo 4016/2011
Datum rozhodnutí: 28.11.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.
23 Cdo 4016/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně České pojišťovny, a. s., se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, PSČ 113 04, IČO 45272956, s adresou pro doručování Česká pojišťovna, a. s., referát právní regresy (Brno) Brno, Rašínova č. 7, PSČ 601 66, proti žalovanému F. F. , o žalobě žalovaného na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 22 C 253/2008, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. června 2011, č. j. 8 Co 153/2011-144, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 24. června 2011, č. j. 8 Co 153/2011 144 potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 24. ledna 2011, č. j. 22 C 253/2008-126, kterým byla zamítnuta žaloba žalovaného na obnovu řízení vedeného u Okresního soudu v Karviné sp. zn. 22 C 253/2008.
Proti tomuto usnesení podal žalovaný dovolání.
Protože žalovaný nebyl v době podání dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že za něho jedná osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o.s.ř.) a podání nemá náležitosti dovolání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. září 2011, č. j. 22 C 253/2008-151, jež bylo žalovanému doručeno dne 21. března 2011, vyzván k odstranění vad dovolání vyzván k odstranění vad svého podání. Současně byl poučen o tom, že musí být zastoupen advokátem či notářem nebo osobou s právnickým vzděláním uvedenou v § 21 o. s. ř. Soud prvního stupně uložil dovolateli odstranění vad podání ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení a upozornil ho na možné následky nečinnosti. Dovolatel vytýkané nedostatky neodstranil.
Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v § 241 odst. 1 o.s.ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní službu (advokátem), jestliže sám nemá právnické vzdělání. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. nepřipouští.
Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.
Podle § 103 o.s.ř.(§ 243c odst. 1 o.s.ř.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky za nichž může jednat ve věci - podmínky řízení.
Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.
Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranil vady podání a nedostatek povinného zastoupení a dovolatel sám nemá právnické vzdělání, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 104 odst. 2 o.s.ř. dovolací řízení zastavil.
O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř., když žalovanému žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2011

JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu