23 Cdo 3899/2013
Datum rozhodnutí: 18.12.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.23 Cdo 3899/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou a soudců JUDr. Zdeňkem Desem a JUDr. Ing. Janem Huškem ve věci žalobce JUDr. V. J., zastoupeným Mgr. Jiřím Ježkem, advokátem se sídlem Dvořákova č. 26, Ostrava, PSČ 728 84, proti žalovanému Dyhor, výrobní družstvo v likvidaci , se sídlem v Ostravě, Zábřeh, Kpt. Vajdy č. 3046/23, PSČ 700 30, IČO 00031259, zastoupenému JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem se sídlem Ostrava Poruba, Hlavní třída č. 1196, PSČ 708 00, o zaplacení 559.090,- Kč s příslušenstvím vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 1 Cm 35/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. března 2013, č. j. 1 Cmo 15/2013-165, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 13.116,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Milana Čichoně, advokáta se sídlem Ostrava Poruba, Hlavní třída č. 1196.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. března 2013, č. j. 1 Cmo 15/2013 165, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), (dovolatel toliko odkázal na již zrušenou právní úpravu přípustnosti dovolání podle právní úpravy účinné do 31.12.2012, aniž by vůbec vylíčil, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanoveních § 237až 238a o. s. ř.); v dovolacím řízení proto nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. prosince 2013 JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu