23 Cdo 3868/2011
Datum rozhodnutí: 30.10.2012
Dotčené předpisy: § 44 obch. zák.
23 Cdo 3868/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška v právní věci žalobce P. H. , zastoupeného JUDr. Jiřím Matznerem, Ph.D., advokátem se sídlem Vinohradská 25, 120 00 Praha 2, proti žalované PLANET DRINKS s. r. o. , se sídlem Jeremiášova 870, 155 43 Praha 5, Stodůlky, IČ 25689428, zastoupené JUDr. Romanem Andělem, advokátem se sídlem Washingtonova 1567/25, 110 00 Praha 1 Nové Město, o ochranu práv vlastníka ochranné známky a ochranu proti nekalé soutěži, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 Cm 212/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. dubna 2011 č. j. 3 Cmo 342/2010-128, takto:I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se žalobou domáhal ochrany práv vlastníka ochranné známky a ochrany před jednáním nekalé soutěže žalobou, v níž požadoval, aby žalované byla uložena povinnost zdržet se distribuce výrobku s označením ROYAL mini WAFERS, povinnost odstranit distribuované výrobky s označením ROYAL mini WAFERS z trhu a povinnost zaplatit částku 2.279.620,- Kč.
Podle žaloby se žalovaná tím, že v reklamních letácích v r. 2007 nabízela k prodeji a od r. 2008 distribuovala zboží pod názvem ROYAL MINI WAFERS do prodejen Albert a Hypernova, čímž porušovala žalobcovy ochranné známky (obrazovou ochrannou známku č. 6025209 a kombinovanou ochrannou známku č. 285871 Královské oplatky), zapsané mimo jiné pro výrobky z papíru, obaly, oplatky, suchary a sušenky, dopouští se žalovaná deliktů v oblasti nekalé soutěže (podle § 44 odst. 1, § 46 a § 47 obchodního zákoníku) a porušuje práva vlastníka ochranné známky (podle zákona o ochranných známkách).
Nároky uvedené v žalobě žalobce tvrdil proti žalované jako nároky z titulu porušení svých práv z ochranných známek podle § 8 a násl. zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen ZOZ), a podle zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen ZVPPV), a dále také z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže podle § 53 obchodního zákoníku (dále jen obch. zák.).
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 1. července 2010, č. j. 15 Cm 212/2009-101, žalobu o uložení povinnosti žalované zdržet se distribuce výrobku s označením ROYAL mini WAFERS, uložení povinnosti odstranit distribuované výrobky s označením ROYAL mini WAFERS z trhu a o zaplacení částky 2.279.620,- Kč (jako paušální výše náhrady škody, bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění) v penězích zamítl (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).
K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze (dále jen odvolací soud) rozsudkem ze dne 27. dubna 2011 č. j. 3 Cmo 342/2010-128 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (I. výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (II. výrok).
Odvolací soud vyšel ze zjištění soudu prvního stupně, že žalobce je vlastníkem národní kombinované ochranné známky Královské oplatky z Karlových Varů s vanilkou č. zápisu 285871, zapsané 27. 11. 2006 s právem přednosti od 6. 6. 2006 pro výrobky tř. 16, 30 (oplatky, suchary, sušenky) a 35,

a dále vlastníkem obrazové ochranné známky Společenství Königliche Oblaten Královské oplatky č. zápisu 6025209, zapsané 19. 5. 2008 s právem přednosti od 31. 5. 2007 pro výrobky tř. 16, 30 (oplatky, suchary, sušenky) a 35,

obou ochranných známek v podobě, jež chrání obal výrobku žalobce. Mezi účastníky řízení bylo nesporné, že žalovaná je dovozcem a prodejcem výrobku označeného ROYAL mini WAFERS , jehož označení bylo posléze rumunským výrobcem změněno na označení RONY mini WAFERS .
Ve věci posouzení tvrzené kolize označení žalované ROYAL mini WAFERS , jež bylo užíváno nad znázorněním řezů (čtverečků) oplatek a vícejazyčným údajem o druhu oplatek (např. oplatky s kakaovým krémem), s žalobcovou kombinovanou ochrannou známkou č. zápisu 285871 a obrazovou ochrannou známkou č. zápisu 6025209, odvolací soud, ve shodě se soudem prvního stupně, má za to, že označení používané žalovanou (ať již jen vytýkané označení ROYAL mini WAFERS či celková podoba obalů výrobků žalované sáčku s oplatkovými řezy vyobrazení dvou sáčků viz str. 4 rozsudku soudu prvního stupně) není z hlediska vizuálního, fonetického i významového podobné kombinované, příp. obrazové ochranné známce žalobce a není tak dána možnost záměn a asociací u zákazníků účastníků. Odvolací soud dovodil, že obal žalované a oba dominující jeho prvky (slovní i obrazový) nejsou způsobilé jakkoli zmást průměrného spotřebitele o původu zboží, navodit dojem podobnosti s chráněným označením žalobce, jeho výrobkem, vyvolat u něho pravděpodobnost záměny včetně pravděpodobnosti asociace mezi vytýkaným označením ROYAL mini WAFERS , resp. celým vzhledem obalu výrobku žalované, a ochrannými známkami žalobce chráněným označením. Odvolací soud proto uzavřel, že žalobce v řízení neprokázal, že vytýkané označení používané žalovanou k označení jejích výrobků zasahuje do práv žalobce z ochranných známek, a nelze proto žalobě z tohoto titulu vyhovět.
Z hlediska posouzení jednání žalované z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže má odvolací soud za to, že podmínky, stanovené v generální klauzuli nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 obch. zák.), jsou zde splněny pouze v podmínce soutěžního vztahu účastníků. Jednání žalované není v rozporu s dobrými mravy soutěže (s odkazem na výše uvedené ohledně posouzení otázky zaměnitelnosti a klamavosti kolidujících označení a na hledisko průměrného spotřebitele není označení používané žalovanou zaměnitelné s ochrannými známkami žalobce a navíc podoba celého obalu výrobku žalované vylučuje jakoukoli možnost záměr a asociací s obalem výrobků žalobce), což postačuje k závěru, že není-li vytýkané jednání žalované nekalou soutěží, ani z hlediska tvrzené nekalé soutěže nároky žalobce neobstojí.
Odvolací soud uzavřel, že práva žalobce z ochranných známek nebyla vytýkaným jednáním žalované porušena a že jednání žalované není ani nekalou soutěží.
Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce (dále jen dovolatel) v zákonné lhůtě dovoláním, z jehož obsahu vyplývá, že je považuje za přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť se podle ní jedná o rozhodnutí, které má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Důvodnost svého dovolání opírá dovolatel o ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., tj. že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.
Z dovolání vyplývá, že dovolatel nesouhlasí s tím, že soudy obou stupňů se nevypořádaly s argumenty, které se týkají ochrany zboží a služeb. Podle názoru dovolatele jde o porušení práv soutěžitele, který má označení chráněno, pokud existují dva výrobky (sušenky), které oba soutěžitelé dodávají na stejný trh spotřebitelů a jejich označení je v zásadě stejné či zaměnitelně podobné. Dovolatel se opírá o dominantní prvek celého obalu spojení KRÁLOVSKÉ OPLATKY , jímž se odlišují oplatky i sám výrobce od jiných výrobků na trhu. Podle názoru dovolatele je nutné rozlišovací schopnost posuzovat vždy ke konkrétnímu výrobku v tomto případě označení KRÁLOVSKÉ OPLATKY , resp. jeho anglické vyjádření, které má dovolatel chráněné pro výrobky (sušenky) v anglické mutaci ROYAL WAFFLE´S , a slovní označení konkurenčního výrobků žalované ROYAL mini WAFERS je zaměnitelné. Podle tvrzení dovolatele anglické označení a výraz používaný žalovanou je pro svou charakteristiku a význam pro běžného spotřebitele s průměrnou znalostí anglického jazyka shodný s jeho českým ekvivalentem, proto je nutné takové označení posuzovat jako zaměnitelné. Dovolatel má za to, že každý z prvků kombinované ochranné známky je chráněn a práva jejího majitele je třeba respektovat. Dovolatel se domnívá, že Nejvyšší soud ČR by měl přezkoumat napadené rozhodnutí a rozhodnout v zájmu zachování právní jistoty a sjednocování rozhodovací praxe soudů nižších instancí. Dovolatel má za to, že se jedná o otázku zásadního právního významu. Na základě výše uvedeného dovolatel navrhuje, aby Nejvyšší soud ČR rozsudek Vrchního soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaná se k dovolání žalobce nevyjádřila.
Dovolání v této věci není přípustné.
Podle ustanovení § 236 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Jde-li o rozsudek, jímž byl odvolacím soudem potvrzen v pořadí první rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé (jak tomu bylo i v posuzovaném případě), přichází v úvahu přípustnost dovolání jen podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. O takový případ jde zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).
Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení spjata se závěrem o zásadním významu rozhodnutí po stránce právní, vyplývá, že také dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních (ať již v rovině procesní nebo z oblasti hmotného práva), jiné otázky (zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění) přípustnost dovolání nezakládají. Způsobilým dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je tak zásadně důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a není jím naopak důvod, kterým by bylo možné vytýkat nesprávnost skutkových zjištění (§ 241a odst. 3 o. s. ř.).
Jelikož ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. je dovolací soud s výjimkou určitých vad řízení - vázán uplatněným dovolacím důvodem, jsou pro úsudek, zda rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam či nikoli, relevantní jen otázky (z těch, na kterých napadené rozhodnutí spočívá), jejichž posouzení odvolacím soudem dovolatel napadl, resp. jejichž řešení v dovolání zpochybnil.
Přitom otázku, zda dovoláním napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam, řeší dovolací soud jako otázku předběžnou. Přípustnost dovolání pak není založena pouhým tvrzením dovolatele, že rozhodnutí odvolacího soudu zásadní význam po právní stránce má, nýbrž až kladným závěrem dovolacího soudu, že tomu tak vskutku je.
V projednávané věci - jak je patrno z obsahu dovolání - dovolatel vytýkal odvolacímu soudu i soudu prvního stupně, že nesprávně právně posoudily věc, když tvrdily, že žalovaná se nedopustila nekalosoutěžního jednání a že svým jednáním nezasáhla do práv žalobce k ochranné známce.
Dovolací soud, je vázán uplatněnými dovolacími důvody, dovodil, že soud prvního stupně ani odvolací soud nepochybily, pokud dospěly k závěru, že v daném případě nelze přiznat žalobci uplatněné nároky, tj. konkrétně že nelze žalované uložit, aby se tvrzeného závadného jednání (distribuce výrobku s označením ROYAL mini WAFERS ) zdržela, aby odstranila závadné výrobky (distribuované výrobky s označením ROYAL mini WAFERS ) z trhu a aby zaplatila požadovanou částku (ve výši sedminásobku ročního licenčního poplatku, určeného soudu předloženým znaleckým posudkem, za užívání ochranné známky, a to jako paušální výši náhrady škody, bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění v penězích podle § 5 odst. 2 ZVPPV). V daném případě nejsou řádné důvody k poskytnutí ochrany práv žalobce proti tvrzenému zásahu do práv žalobce z ochranných známek podle § 8 odst. 2 písm. b) ZOZ, ani k ochraně žalobce proti nekalosoutěžnímu jednání žalované podle § 44 a násl. obch. zák.
Oba nižší soudy dospěly v souladu s hmotným právem k závěru, že v předmětné záležitosti se nejedná o porušení práv žalobce. Vyšly ze zjištění, že žalobce je vlastníkem ochranných známek (č. zápisu 285871 a č. zápisu 6025209) mj. pro výrobky tř. 30 (oplatky, suchary, sušenky), přičemž uvedenými ochrannými známkami má žalobce chráněn papírový obal výrobku označeného na přední části obalu jako Královské oplatky z Karlových Varů (na zadní straně tohoto obalu je uvedeno označení výrobku v německém jazyce, na horním otevíratelném víku obalu je v levé části uvedeno označení v ruském jazyce a v pravé části označení v anglickém jazyce, tj. ROYAL WAFFLE´S ) viz vyobrazení ochranných známek žalobce výše. Mezi účastníky nebylo v řízení sporným, že žalovaná je dovozcem a prodejcem výrobku (oplatků) označeného ROYAL mini WAFERS , posléze změněného na označení RONY mini WAFERS . Dospěly k závěru, že popsané jednání žalované nelze považovat za zásah do práv žalobce k ochranným známkám podle § 8 odst. 2 písm. b) ZOZ, ani pro nesplnění dvou podmínek (rozpor s dobrými mravy hospodářské soutěže, způsobilost přivodit újmu žalobci) není nekalosoutěžní podle § 44 a násl. obch. zák. Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavřel, že jednání žalované je určitě jednáním v hospodářské soutěži, chybí v něm však rozpor s dobrými mravy soutěže a způsobilost přivodit újmu jinému soutěžiteli (konkrétně žalobci).
Dovolatel vytýkal v projednávané věci odvolacímu soudu, že nesprávně právně posoudil věc, když tvrdil, že jednání žalované nelze považovat za nekalosoutěžní (podle § 44 a násl. obch. zák.), ani za zásah do práv žalobce z ochranných známek, a proto není možno přiznat žalobci uplatněné nároky. Dovolatel nesouhlasí se závěry odvolacího soudu a soudu prvního stupně, že jednání žalované není v rozporu s dobrými mravy, ani není způsobilé přivodit žalobci újmu.
Jak vyplývá z podaného dovolání, dovolatel zpochybňuje právní posouzení věci soudem prvního stupně i odvolacím soudem. Své dovolací námitky založil dovolatel na přesvědčení, že jeho úspěch ve věci závisí na správném hodnocení jednání žalované soudem, tj. že pokud žalobce má registrovanou kombinovanou ochrannou známku, tedy pro obal i název, je každý z prvků kombinované ochranné známky chráněn a taková práva jeho majitele je třeba respektovat. Podle názoru dovolatele, pokud žalovaná dodává na stejný trh spotřebitelů výrobek, jehož označení je v zásadě stejné či zaměnitelně podobné, jde o porušení práv toho soutěžitele, který má takové označení chráněno, byť v jiném (chráněném) obalu.
Pokud jde o posouzení protiprávnosti jednání žalované, dovolací soud, je vázán uplatněnými dovolacími důvody, má za to, že soud prvního stupně ani odvolací soud nepochybily ve svých rozhodnutích, že v daném případě žalovaná nejednala nekalosoutěžně a svým jednáním nezasáhla do práv žalobce z ochranných známek. Dovolací soud považuje závěry odvolacího soudu v otázce neprokázání nekalosoutěžního jednání žalované za správné.
K námitce dovolatele, že označení KRÁLOVSKÉ OPLATKY , resp. jeho anglické vyjádření, které má žalobce chráněné pro výrobky (oplatky) v anglické mutaci ROYAL WAFFLE´S , a slovní označení konkurenčního výrobků žalované ROYAL mini WAFERS jsou podle jeho názoru zaměnitelná, neboť dominantní prvek celého obalu - spojení KRÁLOVSKÉ OPLATKY (které odlišují oplatky i výrobce od jiných výrobků na trhu) je shodný či zaměnitelně podobný s výrobky s označením ROYAL mini WAFERS , které distribuuje žalovaná, dovolací soud uvádí, že oba soudy nižších stupňů správně posoudily všechny okolnosti případu (tj. správně vyšly při posuzování ochranné známky z její základní funkce rozlišovací způsobilosti) a správně rozhodly, že v daném případě označení výrobku žalované ROYAL mini WAFERS není způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s označením výrobku žalobce KRÁLOVSKÉ OPLATKY , a to ani s přihlédnutím k tomu, že žalobce má uvedeno na obalu svého výrobku slovní označení menší velikosti v anglické mutaci ROYAL WAFFLE´S . Pokud nižší soudy dovodily, že jednání žalované není zásahem do práv žalobce k ochranné známce, není ani jednáním nekalosoutěžním, není-li v rozporu s dobrými mravy soutěže a způsobilé přivodit újmu žalobci, pak dospěly ke správnému právnímu závěru.
Při posuzování práv žalobce vlastníka ochranných známek (podle § 8 odst. 2 písm. b/ ZOZ nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou) je třeba klást důraz na pojmy shodnost a podobnost a dále pak zejména na pojmy pravděpodobnost záměny a pravděpodobnost asociace , což v odůvodnění svých rozhodnutí učinily oba nižší soudy. Dovolací soud k tomu ještě doplňuje, že uvedené pojmy vychází mimo jiné také z bodu 8 preambule Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství: Ochrana vyplývající z ochranné známky Společenství, jejíž funkcí je zejména zajistit ochrannou známku jako označení původu, by měla být v případě totožnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb absolutní. Ochrana by měla platit i v případě podobnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb. Pojem podobnosti je třeba vykládat v souvislosti s pravděpodobností záměny. Pravděpodobnost záměny, která závisí na množství prvků a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi příslušnými výrobky či službami, by měla představovat pro tuto ochranu zvláštní podmínku.
Dovolací soud uzavřel, že oba soudy správně a citlivě zvažovaly všechny prvky (tj. celkový dojem, jakým působí výrobek žalobce a výrobek žalované na tzv. průměrného spotřebitele, který při výběru výrobků jedná s rozumnou mírou pozornosti a opatrnosti, jak předpokládá bod 18 preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách) a správně uzavřely, že dominantní slovní prvek ROYAL mini WAFERS a prvek obrazový u výrobku žalované jsou natolik odlišné, že zajišťují nezaměnitelnost s podobou ochranných známek žalobce, u nichž je dominantním prvkem označení KRÁLOVSKÉ OPLATKY a tzv. slabými prvky jsou všechna ostatní označení uvedená na obalu výrobku (např. s vanilkou , anglické označení ROYAL WAFFLE´S apod.).
Dovolací soud se ztotožňuje se závěrem, že žalobci nelze přiznat žádný z uplatněných nároků (zdržovací nárok, odstraňovací nárok, nárok na zaplacení požadované částky), neboť žalovaná svým jednáním - distribucí výrobků (oplatky či sušenky) s označením ROYAL mini WAFERS - neporušila právní předpisy ( § 8 odst. 2 písm. b/ ZOZ, § 44 a násl. obch. zák.).
Dovolací soud se zcela ztotožňuje s právním názorem odvolacího soudu (stejně jako s právním názorem soudu prvního stupně). Soud prvního stupně i odvolací soud posoudily věc správně podle právních předpisů ČR (viz zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a zák. č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví) a v souladu s konstantní judikaturou.
Lze tak uzavřít, že dovolání žalobce směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud ČR je proto, aniž nařizoval jednání (ustanovení § 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.) pro nepřípustnost usnesením o d m í t l (ustanovení § 243b odst. 5, věta první, a § 218 písm. c) o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. , když žalované žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. října 2012

JUDr. Kateřina Ho r n o c h o v á
předsedkyně senátu