23 Cdo 3845/2012
Datum rozhodnutí: 23.05.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
23 Cdo 3845/2012

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně GREEN-SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s. , se sídlem Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4 Krč, IČ 25688600, zastoupené JUDr. Alešem Zemanem, advokátem se sídlem Svobodova 7, 128 00 Praha 2, proti žalované WALMARK, a. s., se sídlem Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, IČ 00536016, zastoupené Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem se sídlem Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, o ochranu proti jednání nekalé soutěže, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 7 Cm 33/2010, k dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. května 2012 č. j. 7 Cmo 338/2011-109, takto:

1) Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. dubna 2013, č. j. 23 Cdo 3845/2012 145, se ve výroku II. opravuje tak , že výrok II. správně zní:
Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 6 413,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta žalované Mgr. Vojtěcha Novotného, se sídlem Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1.
2) Odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. dubna 2013, č.j. 23 Cdo 3845/2012 145, se v odstavci druhém na straně osm opravuje tak, že místo částky 4 500, -Kč má správně být 5 000,- Kč a místo částky 1 008,- Kč má být 1 113,- Kč .

O d ů v o d n ě n í:
Se zřetelem k bodu 7. článku II. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Nejvyšší soud při vydání opravného usnesení rozhodoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2013, tj. před novelou občanského soudního řádu učiněnou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen o. s. ř. ).
Ve smyslu § 164 a ve spojení s § 167 o. s. ř. je namístě v rozhodnutí opravit kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.
Při písemném vyhotovení předmětného rozsudku došlo ke zřejmé nesprávnosti v uvedení částek, když ve výroku II. byla uvedena namísto částky 6.413,- Kč částka 1.008,- Kč, a v odůvodnění rozhodnutí byla namísto správné částky 5.000,- Kč uvedena částka 4.500,- Kč a namísto částky 1.113,- Kč částka 1.008,- Kč.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 167 a § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno správným zněním výroku II. rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. dubna 2013, č.j. 23 Cdo 3845/2012 145, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. června 2013

JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu