23 Cdo 3695/2013
Datum rozhodnutí: 20.01.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Cdo 3695/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Horákem, Ph.D. ve věci žalobce P. J. , zastoupeného Mgr. Ivem Siegelem, advokátem se sídlem v Praze 1, Nové Město, Školská 38, proti žalovaným 1) CLMT a. s., se sídlem v Jihlavě, 5. května 10, identifikační číslo osoby 60281308, zastoupené Dr. et. Mgr. Jiřím Taišlem, advokátem se sídlem v Praze 8, Karlín, Pobřežní 4, a 2) BFC CAPITAL, s. r. o., v likvidaci, se sídlem v Praze 4, Lomnického 9, identifikační číslo osoby 28192419, zastoupené Mgr. Simonou Šulcovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad 1554/6, o zaplacení 13.536,69 USD s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Cm 421/2011, o dovolání žalobce a druhé žalované, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 4. 2013, č. j. 9 Cmo 560/2012-218, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2015, č. j. 23 Cdo 3695/2013-310, se ve výroku opravuje tak, že výrok správně zní: Rozsudek Vrchního soudu v Praze dne 17. 4. 2013, č. j. 9 Cmo 560/2012-218, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2012, č. j. 30 Cm 421/2011-172, ve znění opravného usnesení ze dne 8. 10. 2012, č. j. 30 Cm 421/2011-179, ve výroku I., se ruší a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2015, č. j. 23 Cdo 3695/2013-310, byl zrušen rozsudek Vrchního soudu v Praze dne 17. 4. 2013, č. j. 9 Cmo 560/2012-218, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2012, č. j. 30 Cm 421/2011-172, ve znění opravného usnesení ze dne 8. 10. 2012, č. j. 30 Cm 421/2011-179. Došlo tak ke zřejmé nesprávnosti, když u rozsudku Městského soudu v Praze nebylo uvedeno, že rozsudek se zrušuje pouze ve výroku pod bodem I.
Podle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Jelikož jde o zjevnou nesprávnost ve smyslu ustanovení § 164 o. s. ř., bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. ledna 2016
JUDr. Pavel H o r á k, Ph.D.
předseda senátu