23 Cdo 3691/2012
Datum rozhodnutí: 15.01.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY

23 Cdo 3691/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce V. K. , zastoupenému JUDr. Zdeňkem Štětkařem, bytem Praha 5, Fantova č. 1781/34, proti žalovanému M. K. , o zaplacení částky 342.431,- Kč, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 898/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. října 2011, č. j. 1 Cmo 200/2011 - 86, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :

Napadeným rozsudkem potvrdil odvolací soud rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. ledna 2011, č. j. 13 Cm 898/2010 37, kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci částku 342.431,- Kč.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný neodůvodněné (tzv. blanketní) dovolání, jež doplnil o důvody až po uplynutí lhůty k podání dovolání.
Žalobce se ve vyjádření dovolání ztotožnil se závěry odvolacího soudu.
Podle ustanovení § 241b odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.
V usnesení uveřejněném pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyšší soud formuloval a odůvodnil závěr, že tzv. blanketní dovolání může být doplněno o údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jen do uplynutí dovolací lhůty. Dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítne, přičemž nemůže přihlížet ani k pozdějšímu doplnění dovolání. Podle § 241 odst. 3 o. s. ř. nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí této lhůty, která byla odvolateli určena ke splnění této podmínky.
Od tohoto závěru nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit ani v projednávané věci. Jak se podává z obsahu spisu, usnesení soudu prvního stupně obsahující řádné poučení o povinnosti zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem ve smyslu § 241 o. s. ř. a stanovení lhůty k odstranění této podmínky řízení do tří týdnů od doručení tohoto přípisu, bylo dovolateli doručeno dne 8. února 2012 (srov. doručenku u č. l. 94). Dovolatel předložil soudu dne 27. února 2012 plnou moc udělenou k zastupování v dovolacím řízení advokátu JUDr. Milanu Čoudkovi (č. l. 96). Lhůta k odstranění vad dovolání doplněním některého z dovolacích důvodů taxativně vypočtených v ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. marně uplynula dne l. března 2012 (čtvrtek). Dovolatel doplnil dovolání podáním ze dne 30. května 2012, které osobně doručil soudu prvního stupně dne 30. května 2012. Proto Nejvyšší soud jeho dovolání ve shodě s podaným výkladem podle § 241b odst. 3 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.
Na uvedeném závěru ničeho nemění ani skutečnost, že Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 27. dubna 2012, č. j. 13 Cm 898/2010 98, doručeným zástupci dovolatele dne 9. května 2012, dovolatele vyzval k doplnění dovolání ve lhůtě do tří týdnů dnů od doručení, neboť prodloužení lhůty pro doplnění dovolání občanský soudní řád neumožňuje.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání žalovaného Nejvyšší soud odmítl a žalobci v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. ledna 2013JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu