23 Cdo 3690/2011
Datum rozhodnutí: 28.11.2011
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř.
23 Cdo 3690/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobců a) L. B., b) Ing. M. B., zastoupených Mgr. Milošem Hrdinou, advokátem se sídlem v Praze 5, U Jezera č. 2027/22, proti žalovaným 1) J. K., 2) S. D., o zaplacení 300.480,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 21 Cm 17/2007, o dovolání 2) žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2009, č. j. 21 Cm 17/2007-62, takto:

I. Řízení o dovolání proti rozsudku pro zmeškání Městského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2009, č. j. 21 Cm 17/2007-62, se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo n a náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Městský soud v Praze rozsudkem pro zmeškání dne 22. dubna 2009, č. j. 21 Cm 17/2007-62, uložil žalovaným povinnost zaplatit žalobcům společně a nerozdílně 300.480,- Kč s příslušenstvím (výrok I.) a současně rozhodl o náhradě nákladů řízení (Výrok II).
Proti tomuto rozsudku soudu prvního stupně podal 2) žalovaný dovolání.
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Shora specifikovaný rozsudek okresního soudu není v této věci rozhodnutím odvolacího soudu; jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen. Občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovému rozhodnutí soudu prvního stupně (srov. § 10a o. s. ř.).
Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání 2) žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2009, č. j. 21 Cm 17/2007-62, podle § 104 odst. 1 ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalobcům v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti 2) žalovanému právo (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, 151 odst. 1 a §146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2011

JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu