23 Cdo 3651/2012
Datum rozhodnutí: 17.04.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
23 Cdo 3651/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně Česká pojišťovna a.s. , se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, identifikační číslo osoby 452 72 956, proti žalovaným 1) SANBORN a.s. , (dříve Agromotor Velké Meziříčí a.s., identifikační číslo osoby 46347836), se sídlem Praha 5, Zbraslavská 27/29, PSČ 159 00, identifikační číslo osoby 46966773, zastoupené Mgr. Karlem Borkovcem, advokátem se sídlem Brno, Gorkého 11, 2 ) ALFINE, a.s. , se sídlem Brno, Mezírka 1, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 60704853, o zaplacení částky 150 782 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 41 Cm 1032/99, o dovolání obou žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. května 2005, č.j. 2 Cmo 461/2003-207, takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. ledna 2013, č.j. 23 Cdo 3651/2012-295, se opravuje tak, že žalovaná 1) je zastoupena Mgr. Karlem Borkovcem, advokátem se sídlem Brno, Gorkého 11 a žalovaná 2) není zastoupena advokátem.
O d ů v o d n ě n í:

Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě opravit v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozsudku.
Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) dne 20.2.2013 upozornil samosoudce Krajského soudu v Brně na nesprávnost uvedení právního zástupce žalované 1) a žalované 2) v záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. ledna 2013, č.j. 23 Cdo 3651/2012-295.
Při písemném vyhotovení rozsudku došlo k chybě, když v záhlaví rozsudku bylo nesprávně uvedeno, že obě žalované jsou zastoupeny JUDr. Alešem Minaříkem, advokátem se sídlem Velké Meziříčí, Komenského 9.
Ze spisu na č.l. 280 však vyplývá, že zastoupení žalované 1) převzal podle předložené plné moci na č.l. 281 spisu Mgr. Karel Borkovec, advokát se sídlem Brno, Gorkého 11 a ze spisu na č.l. 247 spisu vyplývá, že zastoupení žalované 2) zaniklo v důsledku prohlášení konkursu na její majetek.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozsudku.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. dubna 2013


JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu