23 Cdo 3620/2016
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Cdo 3620/2016 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně INSTA CZ s.r.o. , se sídlem v Olomouci - Hodolanech, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00, IČO 25374311, zastoupené JUDr. Zdeňkou Rekovou, advokátkou, se sídlem v Prostějově, Komenského 1586/23, PSČ 796 01, proti žalované Hanácké komunikace s.r.o. "v likvidaci" , se sídlem ve Štěpánově, Moravská Huzová 110, PSČ 783 13, IČO 27843190, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 19 C 35/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. března 2016, č. j. 75 Co 336/2015-90, ve znění opravného usnesení ze dne 10. května 2015, č. j. 75 Co 336/2015-100, takto:

Výrok I. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. listopadu 2016, č. j. 23 Cdo 3620/2016-117, se opravuje tak, že slovo žalované se nahrazuje slovem žalobkyně . O d ů v o d n ě n í:

Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě opravit v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.
Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) dne 10. 1. 2017 upozornila soudkyně Okresního soudu v Olomouci na zřejmou nesprávnost výroku I. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. listopadu 2016, č. j. 23 Cdo 3620/2016-117, spočívající v záměně žalobkyně za žalovanou, když dovolaní podala žalobkyně. Zároveň podala návrh na vydání opravného usnesení
Při písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. listopadu 2016, č. j. 23 Cdo 3620/2016-117, došlo k chybě, kdy ve výroku I. tohoto usnesení bylo místo Dovolání žalobkyně se odmítá. nesprávně uvedeno, že se odmítá dovolání žalované. Jedná se o zřejmou nesprávnost, neboť jak ze záhlaví, tak z odůvodnění usnesení vyplývá, že Nejvyšší soud rozhodoval o dovolání žalobkyně.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 243b o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného usnesení.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2017 JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á předsedkyně senátu