23 Cdo 3603/2013
Datum rozhodnutí: 23.01.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.23 Cdo 3603/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou a soudců JUDr. Zdeňkem Desem a JUDr. Hanou Lojkáskovou ve věci žalobce J. H. , zastoupeného JUDr. Josefem Kadlecem, advokátem se sídlem Praha 7, Jirečkova 18/1017, proti žalovanému J. S. , zastoupenému JUDr. Alešem Janů, advokátem se sídlem Tábor, Čelkovická 445, o zaplacení 105 731 Kč s příslušenstvím vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 32 C 293/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 27. června 2013, č. j. 15 Co 376/2013-174, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 6 824 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Aleše Janů, advokáta se sídlem Tábor, Čelkovická 445.

Stručné odůvodnění:
(§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. )

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 27. června 2013, č. j. 15 Co 376/2013-174, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.).
Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř.
Tomuto požadavku dovolatel nedostál.
Nevylíčil-li dovolatel proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanoveních § 237 až 238a o. s. ř., nelze pro tento nedostatek v dovolacím řízení pokračovat. Dovolatel navíc v dovolání uplatnil i jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., namítal-li, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení, vychází-li ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2014


JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu