23 Cdo 3575/2011
Datum rozhodnutí: 31.07.2012
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
23 Cdo 3575/2011


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně CF FLOP s.r.o. , se sídlem Brno-Sever, Lesná, Nejedlého 383/11, PSČ 638 00, identifikační číslo osoby 64608565, zastoupené JUDr. Pavlem Jařabáčem, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Puchmajerova 7, proti žalované J. K. , zastoupené JUDr. Karlem Minářem, advokátem se sídlem v Brně, Ludmily Konečné 14, o zaplacení 599 497 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp.zn. 11 C 619/93, o dovolání žalobkyně a žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. dubna 2011, č.j. 44 Co 311/2008-867, takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. června 2012, č.j. 23 Cdo 3575/2011-945, se opravuje v uvedení příjmení právního zástupce žalobkyně tak, že příjmení ve tvaru K. se nahrazuje příjmením ve tvaru J. .


O d ů v o d n ě n í:

Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě opravit v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozsudku.
Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) dne 19.7.2012 upozornil samosoudce Okresního soudu Brno-venkov na nesprávnost uvedení příjmení právního zástupce žalobkyně v záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. června 2012, č.j. 23 Cdo 3575/2011-945.
Při písemném vyhotovení rozsudku došlo k chybě, když v záhlaví rozsudku bylo uvedeno příjmení právního zástupce žalobkyně ve tvaru K. místo příjmení ve tvaru J. .
Postupem podle § 164 ve spojení s § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozsudku.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2012

JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á předsedkyně senátu