23 Cdo 34/2009
Datum rozhodnutí: 24.02.2009
Dotčené předpisy:

23 Cdo 34/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a Judr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce M. M., , zastoupeného JUDr. J. K., advokátem, proti žalované S. 2. , s. r. o., o zaplacení 937.146,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 37 Cm 109/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. května 2008, č. j. 1 Cmo 337/2007-249, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 27. června 2007 č. j. 37 Cm 109/2002-212 uložil žalované povinnost zaplatit žalobci 937.146,- Kč (výrok I.), ohledně úroků z prodlení ve výši 18% z částky 937.146,- Kč od 13. 8. 1998 do zaplacení řízení zastavil (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III.).


Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 21. května 2008 č. j. 1 Cmo 337/2007-249 změnil výrok I. rozsudku soudu prvního stupně tak, že se žaloba zamítá a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.


Podáním ze dne 30. listopadu 2008 vzala žalovaná dovolání zpět.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalobci žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. února 2009


JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á


předsedkyně senátu