23 Cdo 3337/2013
Datum rozhodnutí: 21.02.2014
Dotčené předpisy: § 57 odst. 2 o. s. ř.23 Cdo 3337/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové v právní věci žalobkyně SUNKINS a.s. , se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Americká 579/17, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 27862267, zastoupené Mgr. Michalem Bedrnou, advokátem se sídlem Praha 6, Puškinovo nám. 14, proti žalovanému B. G. , identifikační číslo osoby 69316422, zastoupenému Mgr. Danielem Slavíkem, advokátem se sídlem Praha 1, Haštalská 791/9, o obnově řízení, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 14 Cm 224/2009, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. dubna 2013, č. j. 12 Cmo 25/2013-122, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění:
(§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. )

Dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. dubna 2013, č. j. 12 Cmo 25/2013-122, není přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2004, sp. zn. 26 Cdo 854/2003, publikované v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, sešit 29, pod označením C 2546, v němž Nejvyšší soud judikoval, že dvouměsíční lhůta pro podání dovolání je v souladu s § 240 odst. 1 o. s. ř. počítána od doručení rozhodnutí odvolacího soudu). Není důvod, aby bylo rozhodováno v dané věci jinak, neboť ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. nebylo dotčeno novelou o. s. ř. Pro počátek běhu dovolací lhůty je rozhodující den doručení rozhodnutí odvolacího soudu účastníku, který dovolání podává (srov. též Komentář k Občanskému soudnímu řádu, Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Renáta Šínová a kol., vydaný C. H. BECK r. 2013, str. 747).
Bylo-li usnesení odvolacího soudu doručeno dovolateli, resp. jeho právnímu zástupci dne 14. 5. 2013, uplynula dvouměsíční lhůta k podání dovolání podle § 57 odst. 2 o. s. ř. v pondělí dne 15. 7. 2013, jestliže podle uvedeného zákonného ustanovení se lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Dovolatel přitom podal dovolání až v úterý dne 16. 7. 2013.
Nejvyšší soud z uvedených důvodů dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první § 218a o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. února 2014
JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu