23 Cdo 3261/2010
Datum rozhodnutí: 27.09.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
23 Cdo 3261/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobce M. K., zastoupeného Mgr. Marcelem Labounkem, advokátem, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Horní 25, proti žalovanému Statutárnímu městu Karviná, se sídlem v Karviné - Fryštátě, Fryštátská 72/1, identifikační číslo osoby 00297534, o zaplacení částky 70.806,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 27 C 244/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. února 2010, č. j. 15 Co 392/2009-171:

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Okresní soud v Karviné rozsudkem, v pořadí druhým, ze dne 12. května 2009, č.j. 27 C 244/2006-154 zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal proti žalovanému zaplacení částky 8.852,- Kč s příslušenstvím (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).
K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 23. února 2010, č.j. 15 Co 392/2009-171, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, opíraje jeho přípustnost o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále též jen "o. s. ř.").
Dovolatel odvolacímu soudu vytýká, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, neboť právně nehodnotil tzv. plán revizí a nezabýval se normou ČSN 690012 o provozu tlakových nádob stabilních. Navrhuje, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Ve vyjádření k dovolání se žalovaný ztotožňuje s právními závěry soudů obou stupňů. Navrhuje, aby dovolací soud dovolání žalobce zamítl.
Napadený rozsudek odvolacího soudu byl vyhlášen dne 23. února 2010, kdy již nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 7/2009 Sb. Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto vzhledem k bodu 12 přechodných ustanovení v článku II uvedeného zákona dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009.
Dovolací soud po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o. s. ř., oprávněným subjektem (žalobcem) a obsahuje stanovené náležitosti, dospěl k závěru, že dovolání v dané věci však směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není přípustné.
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
V projednávané věci byl dovoláním napaden rozsudek odvolacího soudu, kterým odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně o zamítnutí žaloby na zaplacení částky 8.852,- Kč s příslušenstvím.
Jde-li o rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, a nejedná-li se zároveň o situaci upravenou v ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., je přípustnost dovolání založena ustanovením§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. I při splnění uvedeného předpokladu přípustnosti však není dovolání přípustné, bylo-li dovoláním dotčeným výrokem rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč a v obchodních věcech 100.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží [§ 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].
Za dané procesní situace, kdy nejsou splněny předpoklady přípustnosti dovolání upravené v § 237 až 239 o. s. ř., Nejvyšší soud podle § 243b odst. 5 věty prvé o. s. ř. ve spojení s § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř. dovolání žalobce jako nepřípustné bez jednání odmítl, aniž se jím mohl věcně zabývat.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. a o skutečnost, že žalovanému nevznikly v dovolacím řízení žádné prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. září 2011

JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu