23 Cdo 3241/2016
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 107a o. s. ř.23 Cdo 3241/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Moniky Vackové, ve věci žalobkyně Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s. , se sídlem v Praze 2, Slavíkova 1608/15, identifikační číslo osoby 00552518 , za účasti vedlejšího účastníka na straně žalobkyně: MusicJet s. r. o., se sídlem v Praze 10 Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, identifikační číslo osoby 24139181, obou zastoupených JUDr. Zuzanou Císařovou, advokátkou se sídlem v Praze 1 Nové Město, Havlíčkova 1043/11, proti žalované Uloz.to cloud a. s., se sídlem v Praze 1 Nové Město, Mezibranská 1579/4, identifikační číslo osoby 04172159, o ochranu proti nekalé soutěži, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 Cm 5/2014, o dovolání původní žalované STAFOR INTERNET PROJECTS s. r. o. (dříve Nodus Technologies spol. s r. o.) se sídlem v Brně, Blatnická 4219/4, identifikační číslo osoby 25729055, zastoupené Mgr. Janem Krabcem, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1 Malá Strana, Újezd 450/40, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 2. 2016, č. j. 3 Cmo 295/2015-617, takto:

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 2. 2016, č. j. 3 Cmo 295/2015-617, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :
V průběhu odvolacího řízení žalobkyně navrhla s odkazem na ustanovení § 107a občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), aby na místo původní žalované do řízení vstoupila společnost Uloz.to cloud a. s., se sídlem Praha 1 Nové Město, Mezibranská 1579/4, identifikační číslo osoby 04172159. Návrh odůvodnila tím, že v průběhu řízení zjistila, že došlo ke změně provozovatele internetových stránek Ulož.to, když provozování stránek a poskytování služby Ulož.to převzala od původní žalované společnost Uloz.to cloud a. s., která pokračuje v provozování služby Ulož.to, aniž by došlo ke změně obsahu a struktury poskytovaných služeb. Žalobkyně má za to, že vzhledem k tomu, že předmětem řízení jsou nároky zdržovací a odstraňovací, týkající se způsobu provozování služby Ulož.to, který vykazuje prvky nekalosoutěžního jednání, je namístě pokračovat s nástupcem, tj. současným provozovatelem služby, který se rovněž namísto původní žalované stal vlastníkem domény Ulozto.cz. K prokázání tvrzených skutečností o změně provozovatele služby a vlastníka domény předložila žalobkyně znalecký posudek z oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika.
Odvolací soud dospěl v odvolacím řízení k závěru, že došlo k převodu práv a povinností, o které je veden v předmětném řízení spor a v záhlaví uvedeným usnesením (v souladu s ustanovením § 107a odst. 2 o. s. ř.) rozhodl, že v řízení bude dále pokračováno se společností Uloz.to cloud a. s.
Usnesení odvolacího soudu napadla původní žalovaná (dále též dovolatelka ) dovoláním, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 238a o. s. ř. Dovolání podává z důvodu uvedeného v § 241a odst. 1 o. s. ř., majíc za to, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.
Podle dovolatelky odvolací soud pochybil, neboť v záhlaví uvedené usnesení Vrchního soudu v Praze trpí podstatnou procesní vadou, spočívající v znemožnění dovolatelce uplatnit své námitky a vyjádřit se k návrhu žalobkyně podle ustanovení § 107a o. s. ř. tím, že jí tento návrh nebyl doručen. Postupem odvolacího soudu došlo nepochybně ke zvýhodnění žalobkyně, neboť původní žalovaná (dovolatelka) neměla v daném případě možnost vyjádřit se k předmětnému návrhu. Dovolatelka v tomto směru odkázala na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3607/2013.
Dovolatelka navrhla, aby dovolací soud zrušil usnesení odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
K dovolání původní žalované se žalobkyně vyjádřila v tom smyslu, že je navrhuje odmítnout, případně zamítnout.
Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno řádně a včas, osobou k tomu oprávněnou a řádně zastoupenou podle § 241 odst. 1 o. s. ř., se zabýval přípustností dovolání.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Podle ustanovení § 238a o. s. ř. je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo v průběhu odvolacího řízení rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka (§ 107a), o přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst. 1) a o záměně účastníka (§ 92 odst. 2).
Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.
Dovolání je přípustné podle ustanovení § 238a o. s. ř., neboť napadeným usnesením odvolací soud připustil vstup společnosti Uloz.to cloud a. s. do řízení na místo původní žalované.
Z ustanovení § 107a o. s. ř. vyplývá, že má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti, popřípadě ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž v řízení jde, vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107 (odstavec 1). Soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány (odstavec 2). Ustanovení § 107 odst. 4 platí obdobně (odstavec 3).
Podle ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu [srov. např. usnesení ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3607/2013, usnesení ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 32 Cdo 90/2016 (dostupné na www.nsoud.cz) ] platí, že jestliže soud rozhoduje o písemném návrhu žalobce na realizaci procesního nástupnictví podle ustanovení § 107a o. s. ř., aniž by návrh doručil žalované straně, a umožnil jí se k němu vyjádřit, porušuje povinnost zajistit účastníkům stejnou možnost k uplatnění jejich práv vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 o. s. ř. Z obsahu spisu se nepodává, že byl návrh žalobkyně na změnu žalované podle ust. § 107a o. s. ř. doručen dovolatelce. Námitka dovolatelky, že nemohla uplatnit proti procesnímu nástupnictví žádné námitky, neboť jí návrh podaný podle ustanovení § 107a o. s. ř. nebyl doručen, vedla dovolací soud k závěru o tom, že odvolací soud pochybil, když tento návrh podle ustanovení § 107a o. s. ř. dovolatelce nedoručil.
S ohledem na výše uvedený závěr se již dovolací soud dále nezabýval ostatními dovolatelkou namítanými vadami řízení, neboť s ohledem na nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem by to bylo nadbytečné.
Protože usnesení odvolacího soudu není z uvedených důvodů správné a nejsou podmínky pro jeho změnu [dosavadní výsledky řízení takový postup neumožňují, srov. § 243d písm. b) o. s. ř.], Nejvyšší soud, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), toto rozhodnutí zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.) a věc podle § 243e odst. 2 věty první o. s. ř. vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243g odst. 1 část první věty za středníkem o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť se tímto rozhodnutím řízení nekončí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. února 2017

JUDr. Pavel H o r á k, Ph.D.
předseda senátu