23 Cdo 3166/2013
Datum rozhodnutí: 27.05.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201323 Cdo 3166/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně AGENTURY PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ ARES, v.o.s. , se sídlem v Karlových Varech, Jáchymovská 41/73, PSČ 360 04, IČO 26330351, insolvenčního správce dlužníka Hory pozemky s.r.o., se sídlem v Karlových Varech Drahovicích, Východní 682/20, PSČ 360 01, IČO 27369811, zastoupené Mgr. Dušanem Zachem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Na Zámecké 457/5, PSČ 140 00, proti žalovaným 1) JUDr. PhDr. V. T., 2) I. P., zastoupené JUDr. Olgou Preclíkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 30/1618, PSČ 140 00, o zaplacení částky 36 159 107,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 14 C 174/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2013, č. j. 54 Co 184/2013-121, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit druhé žalované na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 50 965 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Olgy Preclíkové, advokátky, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 30/1618, PSČ 140 00.
III. Ve vztahu mezi žalobkyní a první žalovaným nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í :
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

Obvodní soud pro Prahu 9 rozsudkem ze dne 5. února 2013, č. j. 14 C 174/2011-94, zamítl žalobu, aby první žalovaný byl povinen zaplatit žalobkyni částku 27 786 479 Kč se specifikovaným úrokem z prodlení a aby byla druhá žalovaná byla povinna zaplatit žalobkyni částku 8 372 628,90 Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 22. května 2013, č. j. 54 Co 184/2013-121, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost dovozuje z toho, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázek hmotného práva, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, resp. které v rozhodovací praxi dovolacího soudu řešeny nebyly.
Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jakožto soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění dotčeném novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb., účinnou od 1. 1. 2013 (dále opět jen o. s. ř. ).
Podle ustanovení § 237 o. s. ř. platí, že není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Podle § 241b odst. 3 prvé věty o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.
Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř.
Jak již Nejvyšší soud v minulosti judikoval (např. usnesení ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013) má-li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného nebo procesního práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena, musí být z obsahu dovolání patrno, kterou otázku hmotného nebo procesního práva má dovolatel za dosud nevyřešenou dovolacím soudem .
Má-li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí být z obsahu dovolání patrno, o kterou otázku hmotného nebo procesního práva jde a od které "ustálené rozhodovací praxe" se řešení této právní otázky odvolacím soudem odchyluje.
Těmto požadavkům dovolatelka v dovolání nedostála, přičemž tuto vadu dovolání nelze odstranit ani posouzením dovolání podle obsahu podání, neboť z dovolání není patrno, kterou otázku má dovolatelka za dosud nevyřešenou dovolacím soudem a od které ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu se má právní otázka řešená odvolacím soudem odchylovat, když ani takovou otázku dovolatelka nevymezila.
To, že má dovolatelka jiný názor na skutkové a právní závěry odvolacího soudu, event. nesouhlasí s jeho procesními postupy, nepředstavuje způsobilé vymezení přípustnosti dovolání v režimu § 237 o. s. ř.
Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v dovolacím řízení nelze pro uvedenou vadu pokračovat .
Výrok o náhradě nákladů řízení se v souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. neodůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li žalobkyně dobrovolně povinnost, kterou jí ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může druhá žalovaná podat návrh na výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 27. května 2014

JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu