23 Cdo 3161/2009
Datum rozhodnutí: 22.02.2010
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Cdo 3161/2009U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Kateřinou Hornochovou ve věci žalobkyně
Revox - Nástavby, s. r. o.,
se sídlem v Liberci 7, 28. října č. 59/42, IČ 25021419, proti žalovanému
Bytovému družstvu Žižkov,
se sídlem v Praze 3, Pod Lipami č. 2511/64, IČ 33529 zastoupenému JUDr. Jiřím Macháčkem, advokátem se sídlem v Praze 11, Brodského č. 1678, o zaplacení částky 170.000,- Kč, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 46 Cm 63/2001, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. ledna 2005, č. j. 1 Cmo 389/2004-48, takto:


V záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. října 2009, č.j. 23 Cdo 3161/2009 74,
se
část záhlaví označující právního zástupce žalovaného jako JUDr. Jiřího Macháčka, advokáta se sídlem v Praze 11, Brodského č. 1678,
opravuje
na zastoupenému JUDr. Petrem Ohmem, advokátem se sídlem v Praze 5, Plzeňská 4 .

O d ů v o d n ě n í:

Ve smyslu § 164 ve spojení s § 167 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě v rozhodnutí opravit kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.

Podáním ze dne 2. 12. 2009 došlým Nejvyššímu soudu dne 27. 12. 2009 upozornil Městský soud v Praze, že v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. října 2009, č.j. 23 Cdo 3161/2009 74, došlo k nesprávnému označení právního zástupce žalovaného.

Jednalo se o zřejmou nesprávnost, neboť z obsahu spisu vyplývá, že žalovaný doložil v průběhu dovolacího řízení plnou moc pro svého nového právního zástupce JUDr. Jiřího Oehma, advokáta se sídlem v Praze 5, Plzeňská 4. Postupem podle § 164 ve spojení s § 167 a § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. února 2010JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á

předsedkyně senátu