23 Cdo 2937/2011
Datum rozhodnutí: 31.10.2012
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY

23 Cdo 2937/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobce Mgr. F. D. , správce konkurzní podstaty úpadce K.P. Obchod s palivy spol. s r. o. se sídlem Libina č. 687, IČO 49610503, zastoupeným JUDr. Josefem Sedláčkem, advokátem se sídlem v Šumperku, nám. Míru č. 9, proti žalované RCI Financial Service s. r. o. , (dříve RENAULT LEASING CZ, s. r. o.), se sídlem v Praze 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, IČO 25722328, zastoupené Mgr. Petrem Šabatkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí č. 33, PSČ 110 00 o uzavření povinnosti uzavřít kupní smlouvu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 5 C 547/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. května 2008, č. j. 25 Co 502/2007 108, takto :

Řízení o dovolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 6. srpna 2007, č. j. 5 C 547/2005 - 94, se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 20. května 2008, č. j. 25 Co 502/2007 108, potvrdil rozsudek Obvodního soud pro Prahu 5 ze dne 6. srpna 2007, č. j. 5 C 547/2005 95, kterým byla zamítnuta žaloba na uzavření kupní smlouvy a zrušil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o náhradě nákladů řízení, v tomto rozsahu vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Proti uvedenému rozsudku podal žalobce dovolání, ve kterém namítá, že odvolací soud nesprávně interpretoval § 95 odst. 2 o. s. ř., jestliže shledal správným postup soudu prvního stupně, který nepřipustil změnu žaloby. Z tohoto důvodu navrhl, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalovaný ve vyjádření k dovolání navrhl, aby dovolací soud dovolání jako zjevně nedůvodné odmítl.
Z obsahu dovolání (§ 41 odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. července 2009 - dále též jen o. s. ř. ) se podává, že odvolatel brojí takto proti rozhodnutí soudu prvního stupně, který nepřipustil navrhovanou změnu žaloby. V dovoláním napadeném rozsudku odvolací soud ve výroku nerozhodoval o usnesení soudu prvního stupně, kterým nebyla připuštěna změna návrhu, neboť ve smyslu § 202 odst. 1 písm. f) o. s. ř. není odvolání do tohoto usnesení soudu prvního stupně přípustné. Pouze v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že soud prvního stupně postupoval správně
Je namístě konstatovat, že dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Nelze jím úspěšně napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně. Občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání takového dovolání . Funkční nepříslušnost Nejvyššího soudu České republiky projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud České republiky proto řízení, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.7.1997, sp. zn. 2 Cdon 30/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 14, ročník 1997, pod pořadovým číslem 112).
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2012


JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu