23 Cdo 2900/2010
Datum rozhodnutí: 08.09.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
23 Cdo 2900/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně AHOLD Czech Republic, a.s. , se sídlem v Brně, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, identifikační číslo 44012373, zastoupené JUDr. Sášou Navrátilovou, advokátkou se sídlem v Brně, Zatloukalova 35, proti žalovanému R. H. , zastoupenému JUDr. Radkem Kellerem, advokátem se sídlem v Brně, Jaselská 23, o zaplacení 155 561,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 16/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. října 2009, č.j. 13 Co 302/2007-129, takto:

1) Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. února 2011, č.j. 23 Cdo 2900/2010 157, se ve výroku opravuje takto:
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. října 2009, č.j. 13 Co 302/2007-129, se ve výroku II. o věci samé a v závislých výrocích IV. a V. o náhradě nákladů řízení zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

2) Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. února 2011, č.j. 23 Cdo 2900/2010 157, v odůvodnění rozsudku na straně 6 čtvrtý odstavec ve znění
Nebylo-li tedy možno dospět k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu je správné, Nejvyšší soud podle § 243b odst. 2 o. s. ř. rozsudek odvolacího soudu v napadeném rozsahu bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) zrušil a věc vrátil v tomto rozsahu odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 o. s. ř.), v němž bude soud vázán právním názorem dovolacího soudu (§ 243d odst. 1, věta za středníkem o. s. ř.), přičemž rozhodne také o dosavadních nákladech řízení včetně řízení dovolacího (§ 243d odst. 1 o. s. ř.).
se opravuje takto:
Nebylo-li tedy možno dospět k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu je správné, Nejvyšší soud podle § 243b odst. 2 o. s. ř. rozsudek odvolacího soudu v napadeném rozsahu včetně závislých výroků o náhradě nákladů řízení bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) zrušil a věc vrátil v tomto rozsahu odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 o. s. ř.), v němž bude soud vázán právním názorem dovolacího soudu (§ 243d odst. 1, věta za středníkem o. s. ř.), přičemž rozhodne také o dosavadních nákladech řízení včetně řízení dovolacího (§ 243d odst. 1 o. s. ř.).

O d ů v o d n ě n í:

Ve smyslu § 164 a ve spojení s § 167 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě v rozhodnutí opravit kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.
Podáním Krajského soudu v Brně ze dne 11.7.2011, došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 20.7.2011, upozornila předsedkyně senátu, že ve výroku rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. února 2011, č.j. 23 Cdo 2900/2010 157, došlo ke zřejmé nesprávnosti v rozhodnutí.
Při písemném vyhotovení rozsudku došlo k chybě, když ve výroku bylo chybně uvedeno, že Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. října 2009, č.j. 13 Co 302/2007-129, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. , byť ve skutečnosti Nejvyšší soud přezkoumával rozsudek odvolacího soudu jen v napadeném rozsahu, týkajícím se výroku II. ohledně částky 155 561,10 Kč s příslušenstvím, jak vyplývá i z jeho odůvodnění na straně 2 druhý odstavec a na straně 4 čtvrtý odstavec. Jen v tomto napadeném rozsahu Nejvyšší soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil.
S touto zřejmou nesprávností výroku rozsudku byla spojena i zřejmá nesprávnost odůvodnění rozhodnutí na straně 6 čtvrtý odstavec, týkající se závislých výroků o náhradě nákladů řízení.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 167 a § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 8. září 2011

JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu