23 Cdo 2893/2009
Datum rozhodnutí: 31.08.2009
Dotčené předpisy:

23 Cdo 2893/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Pavla Příhody ve věci žalobkyně F. T. B.V., zastoupené prof. JUDr. M. B., advokátem, , proti žalované L. C. S.G. a. s., zastoupené JUDr. M. B., advokátem, o zaplacení částky 1,780.353,51,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 46 Cm 365/98, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. dubna 2003, č. j. 5 Cmo 115/2003-137, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze v řízení o odvolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. února 2002, č. j. 46 Cm 365/98-82, rozhodl usnesením ze dne 24. dubna 2003, č. j. 5 Cmo 115/2003-137, ve znění opravného usnesení ze dne 20. června 2003, č. j. 5 Cmo 115/2003-148, tak, že se vyhovuje návrhu, aby do řízení na straně žalobce vstoupila namísto dosavadního účastníka E. G. a. s. společnost F. T. B.V..


Proti tomuto usnesení podala původní žalovaná Č. s.n.a. s., , dovolání.


Dne 18. 10. 2004 došlo soudu podání, jímž společnost L. C. S. G. a. s. oznámila, že původní žalovaná Č. s.n.a. s. zanikla dne 30. 9. 2004 bez likvidace s tím, že její jmění převzala společnost L. C. S. G. a. s. Tato společnost navrhla, aby soud vydal rozhodnutí podle ustanovení § 107 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř.). Podáním ze dne 12. 5. 2005, které došlo soudu dne 13. 5. 2005, pak vzala tato společnost dovolání zpět.


Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. května 2009, č. j. 46 Cm 365/98-207, které nabylo dne 20. 6. 2009 právní moci, rozhodl tak, že v řízení bude na straně žalované pokračováno se společností L. C. S. G. a. s.


Napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno před 1. dubnem 2005, kdy nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 59/2005 Sb., Nejvyšší soud České republiky (dále též jen Nejvyšší soud ) proto vzhledem k článku II. bod 2 a bod 3 přechodných ustanovení zákona č. 59/2005 Sb. dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. března 2005.


Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože v posuzované věci došlo ke zpětvzetí dovolání dovolatelem, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolací řízení podle citovaného ustanovení zastavil.


O nákladech řízení Nejvyšší soud rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 4, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Protože žalovaná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, měla by žalobkyně vůči ní právo na náhradu nákladů v něm vynaložených. Ta se však podáním ze dne 11. 5. 2005 tohoto práva s odkazem na dohodu mezi účastníky vzdala.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. srpna 2009


JUDr. Zdeněk D e s


předseda senátu