23 Cdo 2792/2013
Datum rozhodnutí: 25.11.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.23 Cdo 2792/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci navrhovatelky České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územního pracoviště v hlavním městě Praze , Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00, za účasti 1. Diag Human SE , se sídlem ve Vaduzu, Landstrasse 33, 9490 Lichtenštejnské knížectví, zastoupené Janem Kalvodou, advokátem, se sídlem v Praze 6, Bělohorská 35, PSČ 169 00, 2. Doc. JUDr. M. K., CSc. , zastoupeného JUDr. Vladimírou Knoblochovou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, V Parku 2323/14, PSČ 148 00, 3. Doc. Ing. J. S., CSc. , zastoupeného JUDr. Jiřím Kovandou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 28, PSČ 110 00, a 4. P. K., MBA , zastoupeného Mgr. Ivanem Courtonem, advokátem, se sídlem v Praze 10, Minská 15, PSČ 101 00, o návrhu na jmenování rozhodce, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 28 Cm 223/2010, o dovolání společnosti Diag Human SE proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. března 2013, č. j. 3 Cmo 350/2012-266, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Společnost Diag Human SE podala dovolání, kterým napadla shora označený rozsudek Vrchního soudu v Praze.
Podáním ze dne 17. října 2014 vzala společnost Diag Human SE toto dovolání zpět.
Podle § 243c odst. 3 o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto řízení o dovolání společnosti Diag Human SE zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. a) o. s. ř. (srov. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 988 - 989).
O vrácení soudního poplatku z dovolání rozhodne soud prvního stupně (§ 3 odst. 2 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. listopadu 2014
JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu