23 Cdo 2779/2010
Datum rozhodnutí: 27.07.2010
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
23 Cdo 2779/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce P. Č. , proti žalované Publishing, a. s. , se sídlem v Praze 7, Dobrovského č. 1278/25, PSČ 170 55, IČ 61457345, o ochranu proti nekalé soutěži, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 41 Cm 62/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. srpna 2009, č. j. 3 Cmo 279/2009-15, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 31. srpna 2009, č. j. 3 Cmo 279/2009-15, potvrdil usnesení Městského soudu v Praze 4 ze dne 1. června 2009, č. j . 41 Cm 62/2009-11, kterým bylo rozhodnuto, že žaloba ze dne 10. března 2009 se odmítá.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání.
Protože žalobce nebyl v době podání dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že za něho jedná osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. června 2010, č. j. 41 Cm 62/2009 - 40, jež bylo žalobci doručeno dne 14. 6. 2010 (viz doručenka na č. l. 40), vyzván k odstranění vad svého podání. Současně byl poučen o tom, že musí být zastoupen advokátem či notářem nebo osobou s právnickým vzděláním uvedenou v § 21 o. s. ř. Soud prvního stupně uložil dovolateli odstranění vad podání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení usnesení a upozornil ho na možné následky nečinnosti. Dovolatel vytýkaný nedostatek do dnešního dne neodstranil, pouze sdělil, že soud mu doručuje nezákonným způsobem na nesprávnou adresu a dále upozorňuje na skutečnost, že dne 4. 11. 2009 požádal soud o ustanovení právního zástupce. Z obsahu spisu se podává, že Městský soud v Praze na základě pravomocného usnesením ze dne 23. března 2010, č. j. 41 Cm 62/2009-32 (právní moc ze dne 21. května 2009), zamítl žádost žalobce ze dne 4. listopadu 2009 o ustanovení právního zástupce.
Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v § 241 odst. 1 o.s.ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní službu (advokátem), jestliže sám nemá právnické vzdělání. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. nepřipouští.
Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.
Podle § 103 o.s.ř.(§ 243c odst. 1 o.s.ř.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky za nichž může jednat ve věci - podmínky řízení.
Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.
Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranil vady podání a nedostatek povinného zastoupení a dovolatel sám nemá právnické vzdělání, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 104 odst. 2 o.s.ř. dovolací řízení zastavil.
O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř., když žalované žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. července 2010

JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu