23 Cdo 2732/2013
Datum rozhodnutí: 24.09.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř., § 243f odst. 2,3 o. s. ř.
23 Cdo 2732/2013U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Ing. Janem Huškem v právní věci žalobce JURIS REAL, spol. s r. o., se sídlem v Praze 3, Šrobárova 49, IČ 26710790, zast. Mgr. Lucií Benešovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Holečková 2651/84, proti žalovaným 1) Ing. T. K. , 2) J. K. , oba zastoupeni JUDr. Stanislavem Drábkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Neklance 26, o zaplacení 249.910,- Kč s přísl., vedené u Obvodního soud pro Prahu 4 pod sp. zn. 30 C 295/2008, o dovolání 1) a 2) žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 4. 2013, č. j. 69 Co 91/2013-203, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaní 1) a 2) napadli v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) dovoláním rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 10. 4. 2013, č. j. 69 Co 91/2013 jako soudu odvolacího.
Rozhodnutí odvolacího soudu bylo vyhlášeno po 1. 1. 2013, tedy po nabytí účinnosti zák. č. 404/2012 Sb., který se mění zák. č. 99/1965 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto je nutné dovolání projednat a rozhodnout o něm podle občanského soudního řádu účinném po 1. 1. 2013 (čl. II. bod 1 a 7 zák. č. 404/2012 Sb.).
Dovolací soud dále posuzoval, zda je v dané věci dovolání přípustné a zda jsou splněny zákonem požadované podmínky, zejména náležitosti dovolání.
Přípustnost dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, jimiž se řízení končí, upravuje ust. § 237 a 238 o. s. ř., tj. ve znění účinném po 1. 1. 2013 a náležitost dovolání upravuje § 241a o. s. ř.
Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. musí být v dovolání mj. uvedeno, v čem odvolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Dovolatel tedy musí v dovolání vymezit, který ze čtyř důvodů přípustnosti dovolání uvedených v § 237 o. s. ř. považuje za naplněný.
Dovolatelé však tomuto požadavku nevyhověli. Je zřejmé, že dovolatelé odkazují na občanský soudní řád ve znění účinném do 31. 12. 2012 viz odkaz na přípustnost dovolání podle ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a v dovolání nevymezili žádný z důvodů přípustnosti dovolání účinných v rozhodné době.
Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. může být dovolacím důvodem jen nesprávné právní posouzení věci. K náležitostem dovolání pak náleží i vymezení důvodu dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.).
Dovolatelé však ani dovolací důvody nevymezili v souladu s § 241a odst. 1 o. s. ř., neboť, jak to vyplývá z obsahu dovolání, především brojili proti neúplnému dokazování, nesprávnému hodnocení důkazů atd.
Dovolání, které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, ani vylíčení, v čem odvolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je vadným podáním, které může odvolatel doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty (§ 241b odst. 3 věta první o. s. ř.), aniž by soud byl povinen o tom dovolatele poučit a k doplnění dovolání jej vyzvat (§ 243b o. s. ř.). Protože dovolatel nezbytné náležitosti v dovolání neuvedl, ani o ně dovolání v dovolací lhůtě nedoplnil a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, dovolací soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1, § 243f odst. 2 o. s. ř.).
Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 1 ve spojení s § 243f odst. 2 a 3 o. s. ř. rozhodl tak, že dovolání odmítl pro jeho vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat.
V daném případě nemusí být výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.). Dovolací soud však uvádí, že argumentace obsažená ve vyjádření k dovolání je ve vztahu k výsledku řízení bezvýznamná, a proto náklady s vyjádřením spojené nelze pokládat za účelně vynaložené a s ohledem na to dovolací soud o jejich náhradě rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 24. září 2013

JUDr. Ing. Jan Hušek
předseda senátu