23 Cdo 2719/2011
Datum rozhodnutí: 28.01.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
23 Cdo 2719/2011U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně Alcom Alval s. r. o se sídlem v Praze, Pitkovice, Křemenáčova 174/2, PSČ 104 00, IČO 25352822, zastoupené JUDr. Luďkem Zakopalem, advokátem se sídlem v Bruntále, Krnovská č. 1397/47, PSČ 79201, proti žalované NERIA a. s . se sídlem v Hustopečích, vinařská č. 244/1, PSČ 693 01, IČO 25307983, zastoupené Mgr. Petrem Houžvičkou, advokátem se sídlem v Břeclavi, Jana Palacha č. 121/8, PSČ 690 02, o zaplacení částky 655.966,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 13 Cm 300/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. února 2011, č. j. 14 Cmo 24/2011-63, takto:

I. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. listopadu 2012, č.j. 23 Cdo 2719/2011 93, se ve výroku II. opravuje takto:
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 960,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Petra Houžvičky, advokáta žalované se sídlem v Břeclavi, Jana Palacha 121/8, PSČ 690 02.

O d ů v o d n ě n í :

Ve smyslu § 164 a ve spojení s § 167 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě v rozhodnutí opravit kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.
Podáním ze dne 11. 1. 2013, došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 17. 1. 2013, upozornil Krajský soud v Brně na zřejmou nesprávnost znění výroku II. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. listopadu 2012, č.j. 23 Cdo 2719/2011 93, které je v rozporu s odůvodnění.
Při písemném vyhotovení předmětného rozsudku došlo k chybě ve výroku II. záměnou povinné žalobkyně a oprávněné žalované.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 167 a § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno správným zněním výroku II. rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze 29. listopadu 2012, č.j. 23 Cdo 2719/2011 93, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. ledna 2013


JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu