23 Cdo 2707/2014
Datum rozhodnutí: 31.03.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Cdo 2707/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně HS INKASO s.r.o. , se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, PSČ 15000, identifikační číslo osoby 49618521, proti žalované Hypoteční banka, a.s. , se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, identifikační číslo osoby 13584324, zastoupené JUDr. Jaroslavem Hrouzkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Panská 6, o zaplacení 162 162 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 ECm 34/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 2014, č. j. 6 Cmo 357/2013-106, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. ledna 2015, č. j. 23 Cdo 2707/2014-135, se opravuje tak, že ze záhlaví se vypouští text: zastoupené Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 51/39 .
Odůvodnění:
Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě opravit v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozsudku.
Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) dne 3. 3. 2015 upozornila předsedkyně senátu Městského soudu v Praze na nesprávnost v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. ledna 2015, č. j. 23 Cdo 2707/2014-135, podle něhož je žalobkyně zastoupena Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 51/39. Tomuto advokátovi, který za žalobkyni podal dovolání, byl ode dne 30. 12. 2014 pozastaven výkon advokacie.
Při písemném vyhotovení rozsudku došlo k chybě, když v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. ledna 2015, č. j. 23 Cdo 2707/2014-135 byl Mgr. et Mgr. Václav Sládek uveden jako právní zástupce žalobkyně.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 243b o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozsudku.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 31. března 2015
JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu