23 Cdo 2586/2015
Datum rozhodnutí: 29.09.2015
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.23 Cdo 2586/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně Česká pojišťovna a.s. , se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, IČO 45272956, proti žalovanému I. K. , o zaplacení částky 2 200 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 8 C 155/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 25. září 2013, č. j. 8 C 155/2012-41, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Trutnově rozsudkem ze dne 25. září 2013, č. j. 8 C 155/2012-41, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni částku 2 200 Kč s úrokem z prodlení ve výši 7% ročně za dobu od 30. 12. 2011 do zaplacení (výrok pod bodem I) a stanovil žalovanému povinnost nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 7 092 Kč (výrok pod bodem II).
Tento rozsudek napadl žalovaný stížností ze dne 2. října 2014, jež adresoval Nejvyššímu soudu. Okresní soud v Trutnově žalovaného usnesením ze dne 9. října 2014, č. j. 8 C 155/2012-52, které bylo žalovanému doručeno dne 14. října 2014, vyzval k doplnění tohoto podání, zejména aby uvedl, zda svým podáním zamýšlí podat dovolání či zda se míní domoci něčeho jiného; nechce-li podat dovolání, ať sdělí soudu, co podáním míní a čeho se jím domáhá (nechť uvede žalobní návrh, dále skutečnosti, na základě nichž má soud postupovat); nebude-li soudu ve lhůtě 30 dnů sděleno nic jiného, bude tento návrh považován za dovolání. Zároveň žalovaného vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Soud prvního stupně rovněž žalovaného poučil, že nebude-li soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.
Na tuto výzvu však žalovaný nereagoval a nedostatek povinného zastoupení neodstranil.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 1. ledna 2013) se podává z bodů 1. a 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Žalovaný nebyl v době podání dovolání zastoupen advokátem, ačkoli je pro dovolací řízení zastoupení advokátem povinné dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. Soud prvního stupně usnesením ze dne 9. října 2014, č. j. 8 C 155/2012-52, které bylo žalovanému doručeno dne 14. října 2014, vyzval žalovaného k odstranění nedostatku povinného zastoupení a zároveň jej upozornil na následky neodstranění tohoto nedostatku.
Povinné zastoupení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, a to odstranitelnou. Bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
V dané věci soud prvního stupně vyzval žalovaného, aby napravil absenci povinného zastoupení. Žalovaný však tento nedostatek neodstranil, podmínky řízení nesplnil a Nejvyšší soud proto s odkazem na ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.
Žalobkyni nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. září 2015

JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu