23 Cdo 2536/2008
Datum rozhodnutí: 21.12.2010
Dotčené předpisy: § 107 odst. 5 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 23 Cdo 2536/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně Fakultní nemocnice Brno, se sídlem v Brně - Bohunicích, Jihlavská 340/20, PSČ 625 00, IČO 65269705, zastoupené JUDr. Hanou Krejčí, advokátkou, se sídlem v Brně, Špitálka 23b, proti žalované DIAG HUMAN, s.r.o. v likvidaci , se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČO 61498912, o zaplacení částky 1 927 817,95 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 854/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. července 2007, č. j. 6 Cmo 114/2007-78, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 4. prosince 2006, č. j. 13 Cm 854/2005-71, připustil, aby do řízení na straně žalovaného jako další účastník přistoupila obchodní společnosti DIAG HUMAN, s.r.o., v likvidaci, se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, IČ 61498912.
K odvolání společnosti DIAG HUMAN, s.r.o. v likvidaci, Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 20. července 2007, č. j. 6 Cmo 114/2007-78, usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že soud nepřipouští, aby do řízení na straně žalovaného přistoupila obchodní společnosti DIAG HUMAN, s.r.o., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7. Odvolací soud totiž dospěl k závěru, že uvedená společnost byla od počátku řízení žalována, tedy byla účastníkem řízení. V průběhu řízení nedošlo k žádnému procesnímu úkonu, v jehož důsledku by došlo k záměně na straně žalovaného a žalovanou se stala společnost DIAG HUMAN a.s., přičemž ze spisu nelze dovodit, proč soud prvního stupně vyhověl návrhu žalobkyně ze dne 6. 2. 2006 a vydal napadené usnesení a proč jako žalovanou označil společnost DIAG HUMAN a.s., Bechyně, Zámek 1, IČ 00408611. Z tohoto důvodu proto odvolací soud v záhlaví svého usnesení označil jako žalovanou společnost DIAG HUMAN, s.r.o.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, v němž navrhla zrušení napadeného usnesení odvolacího soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.
Napadené usnesení odvolacího soudu bylo vydáno před 1. červencem 2009, kdy nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř ) provedená zákonem č. 7/2009 Sb. Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto vzhledem k bodu 12 přechodných ustanovení v článku II uvedeného zákona dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009.
Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30483, Nejvyšší soud zjistil, že po skončené likvidaci byla společnost DIAG HUMAN, s.r.o. v likvidaci, se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČ 61498912, vymazána dne 16. února 2010 z obchodního rejstříku.
Podle ustanovení § 19 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.
Jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (§ 107 odst. 1 o. s. ř.).
Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (§ 107 odst. 3 o. s. ř. ).
Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (§ 107 odst. 5, prvá věta o. s. ř.). Povahou věci se z hlediska ustanovení § 107 odst. 1 o. s. ř. rozumí hmotněprávní povaha předmětu řízení a spočívá v posouzení, zda práva a povinnosti, o něž v řízení jde, přešla podle hmotného práva ze zaniklého účastníka na někoho jiného.
Podle ustanovení § 68 odst. 1 obchodního zákoníku (dále jen obch. zák. ) obchodní společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce (§ 68 odst. 2 věta prvá obch. zák.).
Při úvaze, zda v dovolacím řízení je možno pokračovat, bylo nutno vzít v úvahu, že předmětem dovolacího řízení je rozhodnutí o dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž nebylo připuštěno přistoupení společnosti DIAG HUMAN, s.r.o. v likvidaci, do řízení na straně žalovaného.
Tato společnost zanikla ke dni 16. února 2010 výmazem z obchodního rejstříku bez právního nástupce.
Povaha věci tedy neumožňuje pokračovat v dovolacím řízení, neboť osoba, o jejímž přistoupení do řízení bylo rozhodováno, zanikla bez právního nástupce.
Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 1 a § 107 odst. 5 prvé věty o. s. ř. dovolací řízení zastavil.
Vzhledem k nutnosti zastavit dovolací řízení Nejvyšší soud neposuzoval, kdo je účastníkem řízení na straně žalovaného, přičemž v záhlaví usnesení označil žalovanou podle usnesení odvolacího soudu. Na soudech nižších stupňů bude, aby se v dalším řízení znovu zabývali otázkou účastenství na straně žalovaného.
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. prosince 2010
JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu