23 Cdo 2449/2008
Datum rozhodnutí: 29.09.2009
Dotčené předpisy:

23 Cdo 2449/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce Mgr. T. G., insolvenčního správce úpadkyně R. P. spol. s r.o., proti žalované H., spol. s r.o., zastoupené JUDr. G. B., advokátem, o zaplacení částky 23.167,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 C 163/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. května 2007, č. j. 34 C 163/2006-51, a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2007, č. j. 62 Co 361/2007-71, takto :


I. Řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. května 200,7 č. j. 34 C 163/2006-51, se zastavuje.


II. Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2007, č. j. 62 Co 361/2007-71, se odmítá.


III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem ze dne 16. května 2007, č. j. 34 C 163/2006-51, zamítl žalobu na zaplacení částky 23.176,- Kč s 3% úroky z prodlení ročně od 14. 3. 2003 z částky 5.767,- Kč a z částky 17.400,- Kč od 1. 4. 2003 do zaplacení a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 14. listopadu 2007, č. j. 62 Co 361/2007-71, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti rozsudku soudu prvního stupně a rozsudku odvolacího soudu podala úpadkyně dne 3. března 2008 dovolání a uplatnila dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), podle něhož lze namítat, že rozsudek odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a dále dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., podle něhož lze namítat, že napadené rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování.


Po zahájení dovolacího řízení byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 8. září 2008, č. j. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29, zjištěn úpadek žalobkyně, na její majetek prohlášen konkurs a ustanoven insolvenční správce. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. října 2008, č. j. MSPH 79 INS 2373/208-B-9, byl novým insolvenčním správcem ustanoveným schůzí věřitelů potvrzen Mgr. T. G. Podáním ze dne 11. 8. 2009 insolvenční správce Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) sdělil, že podává návrh na pokračování v řízení. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 264 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále pokračoval v dovolacím řízení s insolvenčním správcem.


Dovolání je ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze; občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (shodně srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu uveřejněného pod číslem 10/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).


Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu v dané věci není přípustné.


Napadený rozsudek odvolacího soudu byl vyhlášen před 1. červencem 2009, kdy nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 7/2009 Sb. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto vzhledem k bodu 12 přechodných ustanovení v článku II uvedeného zákona dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009.


Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).


Dovolání je přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.] nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. ]. Dovolání je dále přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Dovolání však není podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč.


V dané věci napadá žalobce rozsudek odvolacího soudu, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění ve výši 23.167,- Kč s příslušenstvím. Předmětem řízení byl nárok na zaplacení ubytovacích služeb, které měla úpadkyně poskytnout klientům žalované na základě její objednávky, přičemž je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se uplatněný nárok týká jejich podnikatelské činnosti; ve smyslu § 261 odst. 1 obchodního zákoníku se proto jedná o obchodní závazkový vztah. Vzhledem k tomu, že jde o peněžité plnění, jehož výše nedosahuje zákonné hranice stanovené pro obchodní věci, není dovolání proti rozsudku odvolacího soudu podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. přípustné.


Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž se mohl zabývat věcí z hlediska námitek uplatněných v dovolání.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když žalované žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 29. září 2009


JUDr. Zdeněk Des


předseda senátu