23 Cdo 2410/2014
Datum rozhodnutí: 08.10.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Cdo 2410/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou ve věci žalobce M. M. , zastoupeného Mgr. Štěpánem Řiháčkem, advokátem se sídlem v Brně, Pionýrská 249/15, PSČ 602 00, proti žalovanému PhDr. R. P , zastoupenému Mgr. Jiřím Táborským, advokátem se sídlem v Brně, Horní 729/32, PSČ 639 00, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 113 C 216/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2013, č. j. 44 Co 184/2013-79, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2014, č. j. 23 Cdo 2410/2014-97, se v bodě II. výroku opravuje tak, že správně zní takto: Žalobce je povinen uhradit na náhradu nákladů dovolacího řízení žalovanému částku 1 800 Kč k rukám Mgr. Jiřího Táborského, advokáta se sídlem v Brně, Horní 729/32, PSČ 639 00 .
O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud usnesením ze dne 25. listopadu 2014, č. j. 23 Cdo 2410/2014-97, odmítl dovolání žalobce (výrok pod bodem I) a rozhodl o povinnosti žalobce uhradit žalované na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 1 800 Kč k rukám JUDr. Miroslavy Kočárové, advokátky, se sídlem v Kroměříži, 1. máje 283/15, PSČ 767 01 (výrok pod bodem II).
Podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 24. června 2015 žalovaný navrhl dovolacímu soudu, aby vydal opravné usnesení výroku pod bodem II, neboť advokátka, které měl žalobce nahradit náklady řízení, nebyla právním zástupcem žalovaného.
Ve výroku pod bodem II usnesení dovolacího soudu je chybně uveden právní zástupce žalovaného, jakož i jeho adresa, neboť JUDr. Miroslava Kočárová nebyla právní zástupkyní žalovaného. Žalovaného zastupoval Mgr. Jiří Táborský, jenž je správně uveden i v záhlaví usnesení, a k jeho rukám má žalobce nahradit náklady řízení žalovanému.
Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Jelikož jde o chybu v psaní ve smyslu § 164 o. s. ř., bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 8. října 2015

JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu