23 Cdo 229/2017
Datum rozhodnutí: 22.02.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. ve znění do 31.12.201323 Cdo 229/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobce J. D., se sídlem v Nových Hamrech 294, PSČ 362 24, IČO 45361746, zastoupeného JUDr. Janou Bodlákovou, advokátkou, se sídlem v Karlových Varech, Cihelní 71/14, PSČ 360 06, proti žalovanému J. S., se sídlem v Mariánských Lázních, Boženy Němcové 367/18, PSČ 353 01, IČO 67103031, zastoupenému JUDr. Michalem Zsemlerem, advokátem, se sídlem v Plzni, Kardinála Berana 967/8, PSČ 301 00, o zaplacení částky 41 070 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 11 C 310/2011, o dovolání ustanoveného znalce Ing. Jindřicha Kotrby proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. května 2015, č. j. 25 Co 63/2015-260, takto:
Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením Okresního soudu v Chebu ze dne 5. února 2015, č. j. 11 C 310/2011-253, byla ustanovenému znalci Ing. Jindřichu Kotrbovi, uložena pořádková pokuta ve výši 10 000 Kč za to, že nesplnil znalecký úkol spočívající v posouzení provedení instalace hromosvodného zařízení a současně užitého materiálu na srovnávaných objektech.
K odvolání Ing. Jindřicha Kotrby Krajský soud v Plzni usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že ustanovenému znalci se ukládá pořádková pokuta ve výši 3 000 Kč. Odvolací soud shledal naplnění podmínek ustanovení § 53 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), podle něhož může být pořádková pokuta uložena i jiným osobám než účastníkům řízení, a to obecně tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení, nicméně přihlédl k tomu, že je zřejmé, že nebylo v silách znalce znalecký úkol splnit.
Usnesení odvolacího soudu napadl Ing. Jindřich Kotrba dovoláním.
Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2013 [článek II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (dále jen o. s. ř. )].
Dovolání není přípustné.
Podle § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. dovolání podle § 237 není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném nebo tlumočném. Protože o takový případ se v souzené věci jedná, Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. února 2017
JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu