23 Cdo 1984/2010
Datum rozhodnutí: 25.11.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
23 Cdo 1984/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. v právní věci žalobce V. K., zast. Mgr. Michalem Pavlasem, advokátem, se sídlem Na Sadech 4/3, České Budějovice, proti žalovanému DC GROUP, spol. s r. o., se sídlem V Olšinách 2300/75, Praha 10, zast. JUDr. Richardem Gurlichem, Ph.D., advokátem, se sídlem AK Politických vězňů 19, Praha 1, IČ 27380009, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23 C 334/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 1. 2010, č. j. 19 Co 2898/2009-240, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací rozsudkem ze dne 19. 1. 2010, č. j. 19 Co 2898/2009-240, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 5. 2009, č. j. 23 C 334/2008-141, jímž tento soud zrušil rozhodčí nález vydaný rozhodcem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D. ze dne 5. 9. 2008 pod sp. zn. 9107/08, kterým bylo Václavu Koubovi uloženo zaplatit DC GROUP, spol. s r. o., částku 3,232.489,50 Kč a smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý započatý týden prodlení od 1. 2. 2008 do zaplacení; dále soud prvního stupně rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Dovoláním ze dne 26. 4. 2010 napadl založený rozsudek odvolacího soudu uvedený shora v celém jeho rozsahu.
Žalobce se v podání ze dne 22. 7. 2010 k dovolání žalovaného vyjádřil a dovolacímu soudu navrhl, aby dovolání odmítl nebo je po projednání zamítl.
V podání ze dne 3. 11. 2010 vzal žalovaný prostřednictvím svého právního zástupce dovolání v celém rozsahu zpět s tím, že mezi účastníky byla uzavřena dne 24. 8. 2010 dohoda o narovnání, v níž byla vyřešena sporná práva a povinnosti. Dovolatel dále dovolacímu soudu sdělil, že se se žalobcem dohodli, že ani jedna ze stran nebude požadovat náklady řízení.
Podle § 243b odst. 5, 2 věty zák. č. 99/1963 Sb, občanský soudní řád, ve znění pozdějších směn (dále jen o. s. ř. ) s ohledem na shora uvedený procesní úkon žalovaného (dovolatele), jímž vzal dovolání v celém rozsahu zpět, dovolací řízení podle ust. § 243b odst. 5, 2 věty o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5 o. s. ř. v návaznosti na ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. a s ohledem na to, že podle dohody účastníků nebude žádný z nich náklady řízení požadovat tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2010

JUDr. Ing. Jan H u š e k
předseda senátu