23 Cdo 1865/2014
Datum rozhodnutí: 18.08.2014
Dotčené předpisy: § 107 o. s. ř.23 Cdo 1865/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. v právní věci žalobců a) O. L. a b) H. P. , podnikající pod obchodní firmou Agentur Pazdera, se sídlem ve Švýcarsku, CH-8008 Zürich, Kreuzplatz 20, obou zastoupených Mgr. Kamilem Fotrem, advokátem se sídlem v Praze 9, Božanovská 884/10, proti žalovaným 1) H. P. , zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem Brno, Havlíčkova 13, a 2) MUDr. D. Č. a 3) K. Č. , o určení neplatnosti odstoupení od smlouvy o tichém společenství, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 41 C 83/2010, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. října 2013, č. j. 28 Co 102/2012-149, takto:

Dovolání se zamítá .

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 23. října 2013, č. j. 28 Co 102/2012-149, rozhodl, že v řízení bude jako s jeho účastníky na straně původně žalovaného č. 2 J. Č. pokračováno s MUDr. D. Č. jako žalovanou č. 2 a s K. Č. (nyní podle obsahu spisu jako s žalovanou č. 3).
Odvolací soud rozhodl o procesním nástupnictví podle § 107 odst. 1 věty první a třetí a podle § 107 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) ve spojení s § 211 o. s. ř. tak, že v řízení na straně žalovaného č. 2 bude pokračováno s jeho dědici, jestliže žalovaný č. 2 J. Č. v průběhu odvolacího řízení dne 17. 8. 2012 zemřel, čímž ztratil způsobilost být účastníkem řízení, a jestliže smlouva o tichém společenství, od níž se odvíjí žaloba, smrtí tichého společníka (původně žalovaného č. 2) nezanikla, neboť podle čl. VI. smlouvy o tichém společenství ze dne 12. 1. 2001 v případě smrti společníka vstupuje do jeho práv a povinností jeho dědic, což bylo podle odvolacího soudu sjednáno v souladu s ustanoveními § 673 a násl. obchodního zákoníku (dále jen obch. zák. ), ve znění ke dni uzavření smlouvy. Z pravomocného usnesení Okresního soudu Brno-venkov z 16. 9. 2013, č. j. 21 D 1304/2012-153, soud zjistil, že dědici po žalovaném č. 2 jsou MUDr. D. Č. a K. Č. proto rozhodl, že v řízení bude na straně žalovaného č. 2 pokračováno s těmito osobami.
Proti uvedenému usnesení Krajského soudu v Brně podali žalobci dovolání, jehož přípustnost dovozují z ustanovení § 238a o. s. ř. Namítají nesprávné právní posouzení procesního nástupnictví, neboť se domnívají, že MUDr. D. Č. a K. Č. nejsou procesními nástupkyněmi po zesnulém J. Č. a nejsou pasivně legitimovanými osobami v tomto sporu, neboť dne 15. 3. 2013, tedy před uzavřením dědické dohody schválené usnesením soudu, které nabylo právní moci 16. 9. 2013, MUDr. D. Č. a K. Č. a žalovaná č. 1 H. P. uzavřely smlouvu o postoupení pohledávek, na jejímž základě tyto osoby, jako postupitelky, postoupily veškerá práva a povinnosti a též údajnou pohledávku ze smlouvy o tichém společenství, která je předmětem řízení, potupníkovi společnosti NOBICA BOHEMIA s. r. o., IČ 26754681.
Nejvyšší soud, jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.), po zjištění, že dovolání bylo podáno řádně a včas, osobou k tomu oprávněnou a řádně zastoupenou podle § 241 odst. 1 o. s. ř., se zabýval přípustností dovolání a dospěl k závěru, že v posuzované věci je dovolání přípustné dle § 238a o. s. ř., ale nikoliv důvodné.
Podle § 107 odst. 1 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.
Ustanovení § 107 odst. 2 o. s. ř. stanoví, že pokud ztratí způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde.
Podle § 211 o. s. ř. pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.
Odvolací soud poté, co zjistil po předložení věci soudem prvního stupně k rozhodnutí o odvolání, že žalovaný č. 2 J. Č. dne 17. 8. 2012 zemřel, správně postupoval podle § 107 odst. 1 a 2 ve spojení s § 211 o. s. ř., neboť žalovaný č. 2 ztratil způsobilost být účastníkem řízení.
Tvrzení dovolatelů o postoupení pohledávky, která je předmětem tohoto řízení, a to postupitelkami MUDr. D. Č., K. Č. a H. P. nemůže mít vliv na správnost napadeného rozhodnutí, neboť žalobci, jak se ze spisu podává, nepodali návrh na vstup nového účastníka řízení na místo dosavadního účastníka podle § 107a o. s. ř., což žalobci mohli učinit. Rozhodnutí odvolacího soudu bylo tedy vydáno po právu v souladu s § 107 o. s. ř. ve spojení s § 211 o. s. ř. a Nejvyšší soud, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.), dovolání jako nedůvodné podle § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl.
O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rámci konečného rozhodnutí o věci (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 18. srpna 2014

JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu