23 Cdo 1640/2010
Datum rozhodnutí: 25.02.2011
Dotčené předpisy: § 243c o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
23 Cdo 1640/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph. D. ve věci žalobkyně
ČEZ Prodej, s. r. o.,
se sídlem v Praze 2, Vinohradská č. 325/8, IČO 27232433, proti žalovanému
V. B.
, o zaplacení částky 53.228,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 7 C 84/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2009, č. j. 29 Co 374/2009-121, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje.

II. Žádný z účastníků
nemá právo
na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 4. listopadu 2009, č. j. 29 Co 374/2009-121 potvrdil rozsudek Okresního soudu v Kladně ze dne 6. dubna 2009, č. j. 7 C 84/2008-77 ve výrocích II., kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni částka 47.488,50 Kč, a IV, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný dovolání.

Protože žalovaný nebyl v době podání dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že za něj jedná osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o. s. ř.) a podání nemá náležitosti dovolání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. února 2010, č. j. 7 C 84/2008-149, jež bylo žalovanému doručeno dne 19. února 2010, vyzván k odstranění vad svého podání. Současně byl poučen o tom, že musí být zastoupen advokátem či notářem nebo osobou s právnickým vzděláním uvedenou v § 21 o. s. ř. Soud prvního stupně uložil dovolateli odstranění vad podání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení a upozornil ho na možné následky nečinnosti. Dovolatel vytýkané nedostatky neodstranil.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v § 241 odst. 1 o. s. ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytnout právní službu (advokátem), jestliže sám nemá právnické vzdělání. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. nepřipouští.

Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.

Podle § 103 o. s. ř. (§ 243c odst. 1 o.s.ř.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky za nichž může jednat ve věci podmínky řízení.

Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranil vady podání a nedostatek povinného zastoupení a dovolatel sám nemá právnické vzdělání, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř, když žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 25. únoru 2011


JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu