23 Cdo 1636/2014
Datum rozhodnutí: 09.09.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Cdo 1636/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Kateřinou Hornochovou ve věci žalobců a) P. J., b) M. J. , c) J. J. , a d) J. J. , proti žalovaným 1) J-MONEY, s. r. o., se sídlem Praha 9, Jablonecká č. 412/50, IČO 28928300, zastoupené Mgr. Petrem Hájkem, advokátem se sídlem Litoměřice, Michalská 4 a 2) V. S. , zastoupeného Mgr. Janem Stínkou, advokátem se sídlem v Kladně, Průchodní 346, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 8 C 48/2012, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. června 2013, č.j. 17 Co 215/2013 156, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. srpna 2014, č. j. 23 Cdo 1636/2014-209, se opravuje tak, že žalovaný 2) je zastoupen Mgr. Janem Stínkou, advokátem se sídlem v Kladně, Průchodní 346.
O d ů v o d n ě n í:

Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě opravit v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozsudku.
Nejvyšší soud zjistil, že při písemném vyhotovení usnesení došlo k chybě, když v záhlaví rozsudku byl vynechán právní zástupce žalovaného 2), kterým je podle obsahu spisu (č. l. 149) Mgr. Jan Stínka, advokát se sídlem v Kladně, Průchodní 346.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 243b o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného usnesení.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. září 2014

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á předsedkyně senátu