23 Cdo 1626/2013
Datum rozhodnutí: 18.08.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Cdo 1626/2013


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Kateřinou Hornochovou ve věci žalobkyně DORLAND, spol. s r. o. , se sídlem Praha 3 - Žižkov, Rokycanova 794/31, PSČ 13000, identifikační číslo osoby 41694155 (dříve DORLAND Brno, spol. s r. o., se sídlem Brno, Králova 279/9, PSČ 616 00, identifikační číslo osoby 26226901), zastoupené Mgr. Alexandrem Klimešem, advokátem se sídlem Mělník, Ve Vinicích 553/17, proti žalované RD Rýmařov, s. r. o. , se sídlem Rýmařov, 8. května 1191/45, PSČ 795 01, identifikační číslo osoby 18953581, zastoupené JUDr. Vladimírem Ježkem, advokátem se sídlem Ostrava, Dvořákova 26, o zaplacení částky 1 717 750,90 Kč s příslušenstvím a úroku z prodlení ve výši 12 168 507,29 Kč, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 16 Cm 27/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. října 2012 č. j. 8 Cmo 361/2011-301, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. května 2014, č. j. 23 Cdo 1626/2013 342, se ve výroku II. opravuje tak, že výrok II. správně zní:
Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. října 2012, č. j. 8 Cmo 361/2011-301, ve výroku II., IV. a V. a rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. května 2011, č. j. 16 Cm 27/2006-145, v části výroku II., kterou byla zamítnuta žaloba co do částky 1 717 750,90 Kč s 0,3 % denním úrokem z prodlení z částek a za období uvedené v tomto výroku, a ve výroku III. se zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací Krajskému soudu v Ostravě.
O d ů v o d n ě n í:

Se zřetelem k bodu 7. článku II. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Nejvyšší soud při vydání opravného usnesení rozhodoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2013, tj. před novelou občanského soudního řádu učiněnou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen o. s. ř. ).
Ve smyslu § 164 a ve spojení s § 167 o. s. ř. je namístě v rozhodnutí opravit kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.
Při písemném vyhotovení předmětného rozsudku Nejvyššího soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) ze dne 29. května 2014, č.j. 23 Cdo 1626/2013 342, došlo ke zřejmé nesprávnosti ve výroku II. rozsudku ohledně zrušení závislých výroků o nákladech řízení Vrchního soudu v Olomouci i Krajského soudu v Ostravě. Zřejmá nesprávnost je seznatelná ve spojení s odůvodněním rozsudku Nejvyššího soudu, z něhož vyplývá, že Nejvyšší soud svým rozhodnutím zrušil i závislé výroky obou soudů, jimiž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 167 a § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno správným zněním výroku II. rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. května 2014, č.j. 23 Cdo 1626/2013 342, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. srpna 2016


JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu