23 Cdo 1618/98
Datum rozhodnutí: 06.06.2000
Dotčené předpisy:
23 Cdo 1618/98

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce D. z. s. M. š., m. a t. Č. r., proti žalovaným 1) J. S., 2) K. S., 3) A. Š., 4) M. K., 5) F. S. 6) Ing. J. P. 7) MUDr. V. D., 8) MUDr. J. W. o uložení povinnosti uzavřít nájemní smlouvu a o vydání předběžného opatření, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 23 C 123/96, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. října 1997 č.j. 20 Co 88/97-34, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 23. října 1997 č.j. 20 Co 88/97-34 potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 (soudu prvního stupně) ze dne 5. září 1996 č.j. 23 C 123/96-13 v odvoláním napadeném výroku, jímž byla zamítnuta žaloba o uložení povinnosti uzavřít dohodu o pronájmu nebytových prostor v domě čp. 740 v P. jakož i ve výroku o náhradě nákladů řízení. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení a vyslovil přípustnost dovolání proti svému rozhodnutí.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, v němž vytýkal odvolacímu soudu nesprávné právní posouzení věci (§ 241 odst. 3 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř."). Dovolacím návrhem se domáhal zrušení rozhodnutí odvolacího soudu i jemu předcházejícího rozhodnutí soudu prvního stupně a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaní se k podanému dovolání nevyjádřili.

Podáním ze dne 27. dubna 1998 vzal žalobce své dovolání v plném rozsahu zpět s tím, že záležitost účastníků byla dne 17. dubna 1998 řešena dohodou.

Po účinném zpětvzetí dovolání dovolacímu soudu nezbylo, než podle § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavit.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. za situace, kdy dovolatel (žalobce) z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalovaným však v souvislosti s dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. června 2000

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á , v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Jelínková