23 Cdo 1606/2016
Datum rozhodnutí: 12.12.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Cdo 1606/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Horákem, Ph.D., ve věci žalobce JUDr. Maxmiliána Jašky , advokáta se sídlem v Olomouci, Legionářská 1085/8, insolvenčního správce dlužníka STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a. s., zkratka: SMS, a. s. "v likvidaci", se sídlem v Olomouci, Řepčínská 86, identifikační číslo osoby 48909491, proti žalované ARCADA Capital, a. s. , se sídlem v Brně, Příkop 843/4, identifikační číslo osoby 26943981, zastoupené JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky 505/118, o zaplacení částky 11.269.313 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 50 Cm 51/2011, o dovolání žalobce i žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. listopadu 2015, č. j. 8 Cmo 198/2015-550, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. srpna 2016, č. j. 23 Cdo 1606/2016-589, se v záhlaví opravuje tak, že nesprávné označení žalované ČEZ ARCADA Capital, a. s. se nahrazuje správným označením ARCADA Capital, a. s. .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. srpna 2016, č. j. 23 Cdo 1606/2016-589, je postiženo zjevnou nesprávností spočívající v tom, že v záhlaví uvedeného usnesení byla chybně označena žalovaná.
Podle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Nejvyšší soud proto vydal podle ustanovení § 164 o. s. ř. za použití § 243b o. s. ř. opravné usnesení, jímž tuto zjevnou nesprávnost shora uvedeným způsobem opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. prosince 2016
JUDr. Pavel H o r á k, Ph.D.
předseda senátu